VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Kampen for ytringsfrihed i EU: 'Ikke mit bord' -
siger samtlige ansvarlige myndigheder.

Følgende brevveksling med de ansvarlige myndigheder viser med al tydelighed, at Den Europæiske Menneskerettighedsskonvention, som klart garanterer ytringsfrihed og informationsfrihed, trædes under fode i EU's komplicerede administration. Inkvisitionslignende forfølgelse af 'tankeforbrydere' og 'væmmelige racister' annullerer i realiteten ytringsfriheden i EU.

 

Rubjerg. 10 september 2008

Europa-Kommissionen
Højbrohus,
Gothersgade 115,
1123 København K
Østergade 61
Postboks 144
DK- 1004 København K.

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Schwarzenberg Platz 11
AT -1040 Wien

Ytringsfriheden hyldes i så godt som alle vestlige taler og erklæringer og fastslås som en ret i FN's og den europæiske menneskeretsdeklaration. Det er derfor ufatteligt og beskæm-mende, at borgere, der aldrig har anvendt vold, men blot givet udtryk for deres viden og opfattelse, straffes med fængsel eller svære bøder i flere vesteuropæiske lande, deriblandt to af de største.

Vi har forstået, at baggrunden for dette er en EU-parlamentsbeslutning om, at EU skal unddrage sig ansvar for hævdelse af disse rettigheder ved at overdrage håndhævelsen af dem til de enkelte stater.

Det har gjort det muligt – eller nødvendigt – for disse lande at vedtage love, der forbyder udtalelser om visse historiske forhold og opfattelser. Vi skal ikke fordybe os i årsagen til disse misforhold, hvad enten de er påtvunget på grund af en tabt krig, eller de skyldes pres af en mægtig kapitalmagt, for enten man er enig i de fremførte opfattelser, eller ej, skal de naturligvis kunne offentliggøres. Ellers er der ikke tale om ytringsfrihed.

Vi opfordrer derfor indtrængende kommissionen til at henstille til EU-parlamentet at ophæve den eller de uheldige love, og de diskriminerende lande til at ændre deres.

Vi henstiller lige så indtrængende til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, at det gennem alle tilgængelige veje vil arbejde for disse reformer.

Vi erfarer, at der nu drives kraftig lobbyvirksomhed for at indføre love, som gør det kriminelt, at kritisere religion, idet man specielt nævner Islam og kristendom.

Nu er det netop tolerancen overfor analyse og kritik som er forudsætningen for Vestens udvikling af videnskab og teknik, hvis resultater andre trosretninger nu gerne vil nyttiggøre sig uden at respektere den kultur, som har frembragt dem.

Allerede i antikken med navne som Demokrit og Lukrets kritiseredes religiøse dogmer nådesløst og gennem de sidste tre hundrede år har kristendommens præsteskab måttet finde sig i, at dets egne blev udsat for samme skæbne, vel at mærke uden at Kristus selv blev angrebet før i de allersidste år.

Da Vesten således har tradition for i ytringsfrihedens navn at acceptere kritik af sin egen dominerende religion bør den også forsvare kritik af Islam og jødedom til og med dennes seneste udvikling: holocaustdogmatikken og holocaustteologien.

Før ytringsfrihed og ytringsret: borgernes ret til i nødvendige medier at komme til orde med for demokratiet relevant information er realiseret, er hverken ytringsfrihed eller demokrati blevet til virkelighed-.

Vi forventer, at vort brev bliver oversat til hovedsprogene, og håber på svar – helst positivt – på denne henvendelse.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

Nogle navnkundige samvittighedsfanger: Ernst Zündel sendte i Canada Richard Verralls bog ”Did Six Million Really Die?” rundt til politikere og medier. For dette blev han anklaget for at udsprede løgn. Det lykkedes ham at sende forskere til Auschwitz, hvor de undersøgte påståede gaskamre og krematorier. Det blev klart, at de umuligt kan have fungeret på den måde som myterne har påstået, da det er i strid med enkle kemiske og fysiske love. Zündel vandt appelsagen, hvilket førte til, at mindetavlerne i Auschwits måtte tekstes om. Alligevel blev han på yderst tvivlsomt grundlag arresteret i USA, hvor han boede med sin kone Ingrid Rimland. Han blev udleveret til Canada, der efter en tid udleverede ham til Tyskland, hvor der er fængsel for at sige sandheden om disse emner. Da hans forsvarere heller ikke måtte sige sandheden blev han dømt og sidder nu i fængsel.

Germar Rudolf udførte egen forskning og skrev værdifulde bøger. Han blev tvunget i eksil, hvor han udgav oplysende tidsskrifter, senest ”Vierteljahreshefte Für Freie Geschichtsforschung”, som efter at han er udleveret til Tyskland føres videre ved den amerikanske professor Arthur Butz, der har skrevet det skelsættende værk ”The Hoax of the Twentieth Century”. Rudolf kan ikke forsvares med at sandheden i hans værker er uangribelig, for denne er forbudt med tyske love, så han bliver også dømt til fortsat fængsel.

Sylvia Stolz var forsvarer for Ernst Zündel, men måtte naturligvis ikke påstå, at han havde sagt sandheden. Da hun gjorde det alligevel, blev hun vist ud af retssalen og er nu selv anklaget.

Ursula Haverbeck fik en for hende tung bøde for støtte til historiske revisionister. Hun appellerede og forsvarede sig så fremragende, at man opgav at føre sagen igennem. En baggrund er uden tvivl, at en kendt chefredaktør har ytret sig tilsvarende kættersk uden at blive anklaget. Disse sidste hændelser tyder på, at en opblødning omsider er på vej i Tyskland, og at tidspunktet er gunstigt for fremme af reformer i landet.

* * * * * *

Notat, august, september 2008: Irving blev omsider sluppet fri; men Ernst Zündel og Germar Rudolf er fængslede, og Rudolfs heltemodige forsvarer Sylvia Stolz er slæbt for domstol med krav om hård straf, fordi hun hævdede, at Rudolf ikke kunne dømmes, da hans bøger talte sandt.

Men et oprør er ved at udvikle sig. Ved retten i Bielefeld står forfatterinden Ursula Haverbeck anklaget for at have fornægtet Holocaust. Hun forsvarer sig på en måde, der har vakt beundring og eftertanke også udenfor Tysklands grænser.

 

 

19. september svarede Europa Kommissionens repræsentation i København:

 

Vedr.:Ytringsfrihed og ytringsrettigheder.

Vi har modtaget deres henvendelse af 10. september 2008 og har noteret os deres synspunkter, men foretager os ikke yderligere i sagen.

Med venlig hilsen

Bjørn Digholm

 

Vi talte med Bjørn Digholm og noterede hans forklaring og skrev så igen til agenturet i Wien:

 

Rubjerg , 27. september 2008

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Schwarzenberg Platz 11 AT – 1040 Wien.

Vi vedføjer kopi af et brev, som EU.kommissionen har sendt som svar på vor henvendelse om den undertrykte ytringsfrihed i Europa.

Brevets underskriver vedgår, at beslutningen er truffet på kontoret i København; men han forklarer, at baggrunden er, at kommissionen har overdraget til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder at tage vare på disse spørgsmål.

Det er altså agenturet, der må henstille til kommissionen, parlamentet og de lovgivende nationale myndigheder at gennemføre det nødvendige.

Vi håber derfor snart at høre positivt nyt fra agenturet.

Vi står meget gerne til rådighed for telefonsamtale med direktør Morten Kjærum. Vort telefonnummer er 00 45 98 99 65 74.

Venlig hilsen

Marianne Herfufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 94 80 Løkken Danmark.

* * * * * *

Som svar på vort brev 10/9 2008 modtog vi et udateret brev fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder underskrevet af Waltraut Heller, FRA – Communication Department.

Det lød:

Dear Ms. Herlufsdatter
and Mr. Thirslund

Thank you very much for your letter dated 10 September 2008. We have taken note of your message.

However we are not in position to formulate the statement for distribution to other EUcountries, as this is not within our mandate.

The European Union's Agency for Fundamental Rights (FRA) undertakes a range of tasks to raise awareness, support the protection of, and improve knowledge on fundamental rights in the European Union. The fight against racism, xenophobia and related forms of intolerance is a core element of the promotion and safeguarding of fundamental rights

We wish you all the best.

Yours sincerely
Waltraut Heller.

Ps: Please let us know should you wish to receive a Danish translation of this letter.

* * * *

Vi ville hellere modtage en engelsk oversættelse af vore egne breve, så at vi kunne kontrollere, at modtageren helt forstod vort budskab; men det ønske er aldrig blevet imødekommet.

Vi skrev da 9. november 2008 til:

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
Schwarzenbergplatz 11
A – 1040 Wien

Til agenturets direktion.

8/11 2008 modtog vi et brev fra agenturts kommunikationsdepartement underskrevet af fru Waltraut heller. Brevet henviser til vort brev af 10. september 2008, i hvilket vi appellerede til indsats for ytringsfriheden i Europa, som undertrykkes grusomt i en række lande.

Fru Hellers brev synes at give til kende, at hendes departement ikke betragter ytringsfriheden som en grundlæggende ret og derfor mener, at agenturet ikke har mandat til at kæmpe for den og påtale grove overtrædelser mod den. Det må være en misforståelse!

Ytringsfriheden erklæres fra alle sider at være en grundlæggende ret, og når den fra en vis side bekæmpes, skyldes det xenofobi, som agenturet ifølge fru Heller har ubetinget pligt og mandat til at bekæmpe.

Vi henviser igen til vort brev af 10. september og vort følgebrev af 27. september, der peger på, at EUkommissionen har overdraget ansvaret for de i vort brev påpegede forhold til agenturet.

Dette må betragtes som et afgørende mandat, og vi håber derfor på en kraftfuld indsats fra agenturets side.

Der bør ikke være mulighed for sproglige misforståelser i denne vigtige sag. Vi vil derfor gerne modtage oversættelser til tysk og engelsk af vore breve og oversættelsen til dansk af Deres

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

Lønstrupvej 122
DK - 94 80 Løkken
045 98 99 65 74

 

Efter vort brev 9/11 2008 modtog vi, dateret 27/1 2009, følgende mærkelige svar underskrevet af dr. Israel Butler (afskrift) :

Marianne Herlufsdatter and
Lars Thirslund
Doc. Ref. 6174 Vienna, 27.01.2009

Dear Ms Marianne Herlufsdatter and Mr. Lars Thirslund.

We duly acknowledge receipt of your letter dated 09.11.2008 and thank you for your interest in the activities af the EU Agency for Fundamental Rights (FRA)-

Unfortunately we cannot accommodate your requesr since this is beyond the mandate af FRA. We assure you that freedom of expression, just as all fundamental rights, is of great importance to the work of the FRA.

We value the contribution made to our work by civil society organisations. Our relations with civil society are primarily conducted through the Fundamental Rights Platform which allows stakeholders to offer suggestions and feedback to the Agency, particularly regarding the Annual Work Programme, and our Annual Reports.

For further information on our relations with Civil Society and how to participate in the Fundamental Rights Platform please see our website (http://www.fra.europa.eu) under Activities > Cooperation > Civil Society or contact Ms Pia Tirronnen at the FRA (PIA,tirronenCafra.europa.eu)

(signeret Israel Butler)

Dr. Israel Butler

Seconded National Expert. European Union Agency for Fundamental Rights Schwarzenbergplatz 11 Vienna 1040 Austria http://fra.europa. Eu

This letter serves only for purposes of information and in particular does not constitute legal advice. This letter and its enclosures do not bind the FRA in any legal or contractual sense. The FRA may only be bound in a legal or contractual sense by a duly authorized and signed declaration. This message may contain personal data and other confidential data that are entrusted to the recipients specified in the header of the message, The recipient(s) of this message shall not process the present message in ways that contradict the European legislation on protection of personal data or jeopardise the confidentiality of the message content. Details of our data protection policy can be found at
http://www.fra,europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content
.dsp cat content&catid=48a9530
8c17b5.

* * * *

Vi svarede med brev 20 /2 2009 :

 

Direktøren for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Hr. Morten Kjærum
Agenturet for grundlæggende rettigheder,
Schwarzenbergplatz 11,
A - 1040 Wien Oesterreich

I fortsættelse af behagelig telefonsamtale 10/12 2008 vil vi gerne henlede opmærksomheden på brev til os 27/1 2009 fra dr. Israel Butler ved agenturet.

Brevet er mærkeligt på to måder:

Brevet forsikrer, at agenturet betragter ytringsfrihed som af allerstørste betydning; men at agenturet ifølge Israel Butlers opfattelse ikke har mandat til at agere for disse rettigheder i Europa.

Vi har allerede i vort brev 27/9 2008 påvist, at dette må være en misforståelse, da EU-kommissionen har overdraget ansvaret i disse anliggender til agenturet. Det må være det allerbedste mandat. Vi håber derfor fortsat på en kraftfuld indsats af agenturet.

Det andet mærkelige ved dr. Israel Butlers brev er de 10 nederste linier på brevet.. Her understreges, at brevet ikke indeholder råd eller indhold, der på nogen måde binder agenturet. Det ser vi efter omstændighederne som positivt.

Vi tillader os at minde om vor appel i vort første brev 10/9 2008.

Dersom agenturet er handlingslammet må kommissionen og parlamentet underrettes.

S. u.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

* * * *

 

Da svaret lod vente på sig, sendte vi 13/3 2009 denne fornyede påmindelse :

 

Rubjerg, 13. marts 2009

Direktøren for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Hr. Morten Kjærum
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Schwarzenbergplatz 11
A - 1040 Wien
Oesterreich

For tre uger siden, 20/2, skrev vi til agenturets direktør for at blive helt sikre på agenturets holdning til det grundlæggende spørgsmål om ytringsfriheden i Europa, særligt Vesteuropa.

Vi pegede på vor appel 10. september 2008, i hvilken vi nævnte en række navnkundige personligheder, som alene bliver forfulgt på grund af deres kamp for indlysende sandheder.

Vi erfarer nu, at Sylvia Stolz, der frygtløst forsøgte at forsvare forskeren Germar Rudolf ved at henvise til revisionisternes og ikke mindst hans egen forskning.

Dommeren viste hende ud af ”retssalen” fordi de tyske love, som ikke er blevet til på demokratisk vis, forbyder, at denne forskning nævnes.

Vi erfarer nu, at Sylvia Stolz er i fængsel dømt til indespærring i 3½ år og med forbud mod at praktisere som jurist i 5 år.

Hvis Agenturet for Grundlæggende Rettigheder ikke kæmper, ja ikke må kæmpe, mod dette barbari, er det et bedrag mod institutionens navn.

Vi håber derfor på et klart tilsagn om, at agenturet vil udnytte sine mange muligheder for at påvirke de uheldige love (lovgivere) og retsudøvere og ikke mindst de normpåvirkende medier.

S. u.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

 

29. marts 2009 havde vi ikke fået et klart svar på om Agenturet faktisk afviser enhver handlen for ytringsfriheden i Vesteuropa og for de tusinder, der er fængslet eller fængsles for at nævne de forbudte sandheder.

Som en beskeden modvægt mod de dominerende mediers fortielser og vedholdende gentagelser af usandheder sendte vi 27/2 2009 til Berlingske Tidende, hvis typiske vinklinger havde givet anledning til den, artiklen ”Williamson har ret.”. 13/3 modtog vi artiklen retur ved nyheds- og debatredaktør Michael Jannerup, der underskrev de sædvanlige forklaringer og forsikringer om, at vi er velkomne til at indsende flere indlæg til samme venlige behandling. Vi sendte samme dag artiklen til Nordjyske Stiftstidende, der tidligere har vist større kurage end landsmedierne.

 

Rubjerg, 18/4 2009

EU-Kommissionen
Europahuset
Gothersgade 115
1123 København K

10. september 2008 skrev vi til EU-Kommissionen et brev om problemerne med ytringsfrihed og ytringsret i Europa. Vi vedføjer kopi af dette brev.

De svarede 19, september ved Bjørn Digholm, som vi talte med, at ansvaret i disse anliggender var overdraget til Agenturet For Grundlæggende Rettigheder, som vi allerede havde orienteret.

Vi skrev da igen til agenturet og understregede, at dets ansvar da er meget stort. Vi modtog så to meget mærkelige breve fra agenturets funktionærer, der begge hyldede ytringsfriheden, men hævdede, at agenturet ikke havde mandat til at kæmpe for den.

Det må skyldes agenter for de mægtige propagandacentraler, som blev oprettet under Anden Verdenskrig for at placer al skyld for krigene og grusomhederne på de tabende og befri de allierede og Israel for ansvaret for egne grusomheder. Kontorerne blev ikke nedlagt med våbenstilstanden, men tværtimod udbygget og siden støttet af andre hemmelige tjenester. Vi vedlægger kopi af dr. Grimm's afsløring, som blev offentliggjort 1971.

Vi har da i to breve direkte til agenturets direktør Morten Kjærum, senest 13/3 2009, altså for over en måned siden, peget på de uheldige breve, især dr. Israel Butler's, og opfordret ham til nu at markere åbent, at Agenturet vil kæmpe for europæisk ytringsfrihed og –ret og for de samvittighedsfanger, som sidder fængslet i strid med det mest værdifulde i de klassiske europæiske retsidéer.

Vi opfordrer kommissionen til over for agenturet at indskærpe dets store ansvar, eller selv tage det på sig.

Vi sender kopi af denne henvendelse til direktør Morten Kjærum

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirrslund
Lønstrupvej 122
DK – 94 80 Løkken
Tlf.: 98 99 65 74

Rubjerg, 18/4 2009

Til direktøren for
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Achwarzenbergplatz 11
A - 1040 Wien

Kære direktør Morten Kjærum

Vi forstår, at der må være vanskeligheder. Vi har derfor igen skrevet til EU-kommissionen, og til orientering sender vi kopi af dette brev med et par oplysende blade

Med venlig hilsen

Marianne Hrlufsdatter
Lars Thirslund
Länstrupvej 122
DK– 94 80 Løkken
Tlf.: 045 : 98 99 65 74

 

Fra EUROPAKOMMISSIONEN's reptæsentation i Danmark modtog vi følgende brev dateret København 27. april 2009 BD / 7374: (Afskrift)

Marianne Herlufsdatter / Lars Thirslund

Vedr.: Ytringsfrihed og ytringsrettigheder.

Vi har modtaget deres henvendelser af 18. april 2009 og har noteret os deres synspunkter, men da sagen er et anliggende som bør besvares af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, foretager os ikke yderligere i sagen

Med venlig hilsen

(signeret Bjørn Digholm)

Bjørn Digholm

* * * *

Herefter vores svar og videre opfølgning:

 

EUROPA-KOMMISSIONENs REPRÆSENTATION I DANMARK.
Europahuset
Gothersgade 115
1123 København K

Vi takker for Deres brev af 27/4 2009 og for telefonsamtale i dag med hr. Jens Jensen på repræsentationen.

Hermed til Deres notatsamling af synspunkter vedr. Ytringsfrihed og ytringsmuligheder kopi af brev, som vi sender til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

Vi håber, De delagtiggør kommissionens medlemmer i disse synspunkter.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 94 80 Løkken
Tlf. : 0045 98 99 65 74

* * * *

Rubjerg , 5. maj 2009

Direktøren for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Hr. Morten Kjærum
Agenturet for grundlæggende rettigheder
Schwarzenbergplatz 11
A - 1040 Wien
Oesterreich

Vedr.: Ytringsfrihed og ytringsrettigheder,

Vi biføjer kopi af det brev, som EU-kommissionen, dateret 27/4 2009, har sendt som svar på vor henvendelse af 19/4 2009.

Brevet bekræfter, at kommissionen har overdraget ansvaret for Ytringsfrihed og ytringsrettigheder til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

I mellemtiden har vi noteret følgende hændelse, som har fundet sted i Prag, i Tjekkiet.

Den fremtrædende amerikanske menneskeretsaktivist David Duke var inviteret til at holde foredrag i Prag.

Da han ankom, blev han arresteret af politiet og efter nogle dage udvist for overtrædelse af gældende love, der ikke tillader ytringsfrihed .

Vi forstår da, at det kan betyde, at selv du, som direktør, og Agenturets andre funktionærer udsættes for samme skæbne, hvis I vover at forsvare personer, der fremfører synspunkter eller nævner kendsgerninger, som visse europæiske lande har forbudt alle ytringer om.

I Tyskland har de middelalderlige love ført til, at den 76 årige jurist og frihedskæmper Horst Mahler er idømt 6 års fængsel, altså omtrent det samme som livstid. Hans afskedstale som fri mand er oversat til engelsk og gengivet i Zündelsite og det fornemme amerikanske tidsskrift The Barnes Review. Han erklærer, at han bevidst har valgt at trodse det urimelige system ved at udsætte sig for fængselsstraffen. Men han håber, at hans eksempel vil fremme den modstand, som nu endelig vokser sig stærkere.

Venner af ytringsfrihed må støtte disse modige forkæmpere for sandheden og det frie ord.

Vi har i dag talt med hr. Jens Jensen på EU-kommissionens repræsentation i Danmark. Han understreger, at Agenturets mandat alene er information og rådgivning. Det er altså ansvaret for to af de allervigtigste samfundsopgaver, der hviler på Agenturet.

Information :
Dagsmedierne og det store flertal af bogudgivelser fastholder det historiebillede, som de sejrende magter i 2. Verdenskrig havde opbygget og ikke havde lyst eller mod til at gøre op med. Men især indenfor de seneste 40 år har skarpsindige forskere påvist de mange skævheder og direkte usandheder i hændelsefremstillingerne, især vedrørende den jødiske såkaldte holocaust.

Især det sidste bekymrer magthaverne i medieverdenen, og vi ser, at de benytter enhver lejlighed til at gentage påstandene om nazisternes gaskamre til mennesker og mord på 6 mio. jøder, skønt der er uomgængelig dokumentation for, at de ikke kan passe, da beretningerne strider mod elementære kemiske og fysiske love. Endnu værre er det, at deres agenter har gennemtrumfet den lovgivning i en række vestlige lande, som gør det strafbart at nævne den ny forskning,

Da dagsmedierne udelukker al saglig omtale af den kritiske historieforskning, må det være en af Agenturets vigtigste informationsopgaver at pege på dens vigtige resultater.

Samtidig må det være et påtrængende rådgivningsområde, at pege på de urimelige love og de fængslinger og forfølgelser af fri tænkere, som nu har ramt tusinder .

Det bør også påpeges, at de urimelige love er en brutal forhindring for den fri bevægelighed, der fremhæves som en anden grundlæggende menneskeret .

Agenturet har ikke bare ret, men pligt til at påtage sig disse opgaver på de grundlæggende menneskelige frihedsrettigheders vegne.

Vedføjet: et blad med litteratur og netsider, som introducerer til det omfattende materiale, som dokumenterer ovenstående.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

Vedlagt : kopi af EU-kommissionens brev 27/4 2009 og liste over nogle dokumenter, man bør kende.

* * *

 

 

Fra Agenturet modtog vi da følgende brev dateret Vienna, 11.05.2009 :


Dear Ms Marianne Herlufsdattter
and Mr. Lars Thirslund.

Thank you very much for your letters dated 26.02.2009, 16.03.2009 and 18.04.2009

Further to our reply of 27.01.2009 we underline that our mandate does not allow us to deal with individual complatins. Furthermore, the powers of the FRA are limited both by our Regulation (Regulation (EC) 168/2007) and, in a more general sense, the competences of the European Community. Issues relating to freedom of expression fall predominantly within the competence of the individual Member States. As such we would invite you to address your concerns to the relevant national authorities

Kind Regards

(signeret Israel Butler)
Dr. Israel Butler
Seconded National Expert European Union Agency for Fundamental Rights
Schwarzenbergplatz 11
Vienna 1040
Austria

This letter serves only for purposes of information and in particular does not constitute legal advice. This letter and its enclosures do not bind the FRA in any legal or contractual sense. The FRA may only be bound in a legal or contractual sense by a duly authorized and signed declaration. This message may contain personal data and other confidential data that are entrusted to the recipients specified in the header of the message, The recipient(s) of this message shall not process the present message in ways that contradict the European legislation on protection of personal data or jeopardise the confidentiality of the message content. Details of our data protection policy can be found at

http://www.fra,europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp cat content&catid=48a9530 8c17b5

* * * *

Vi svarede:

Rubjerg 20 maj 2009

Direktøren for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Hr. Morten Kjærum
Agenturet for grundlæggende rettigheder
Schwarzenbergplatz 11
A – 1040 Wien
Oesterreich

Vi har modtaget endnu et brev, dateret 11.05.2009, fra dr. Israel Butler med de samme forbehold, som særprægede hans brev af 27.01.2009.

Desværre virker det som om, han ikke har forstået vore breve, som er formuleret på dansk.

Vi vil derfor pege på, hvad der bør være enighed om:

Israel Butler henviser til EU. Vi vedføjer kopi af forsiden til et informationsskrift for EU. Det forkynder som motto:
Frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle.

Retlige og indre anliggender i EU.

S. 4 slår fast, at de grundlæggende rettigheder garanteres og fremhæver særligt tanke-, ytrings- og informationsfrihed.

Og så henviser agenturets ”nationale ekspert”, Israel Butler til, at forsvar for ytringsfriheden er overdraget til nationale kompetencer. Det er jo netop, hvad vi har påvist fra begyndelsen, og at dette er den forfærdelige katastrofe, som har medført, at Europas bedste tænkere og forskere bliver tvunget til tavshed eller forfulgt, fængslet og tvunget i eksil.

Det må være agenturets grundlæggende informations- og rådgivningspligt at oplyse medierne og alle ansvarlige lovgivere og retsudøvere om disse misforhold og om, at de må bringes til ophør,

Hvis ikke agenturet vedkender sig dette ansvar er navnet vildledende og bør ændres.

Vi håber, at du som direktør nu vil bekræfte at Agenturet har dette ansvar.

Hvis vi ikke i løbet af rimelig tid modtager en sådan bekræftelse, må vi med beklagelse konstatere, at fjender af det frie ord har tilskanset sig kontrol over Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 94 80 Løkken
Danmark
Tlf. : 0045 98 99 65 74

Vedlagt : Kopi af informationsskriftet fra EU.

* * * *

 

I juli modtog vi, dateret Vienna, 10.07.2009 følgende brev fra dr. Israel Butler:

Dear Ms Marianne Herlufsdatter
and Mr. Lars Thirslund

Thank you very much for your letters dated 20.50.2009.

We refer you to our reply of 11.05.2009, and those beforehand. As already noted the powers of the FRA are limited both by our Regulation (Regulations (EC) 168/2007) and in a more general sense, the competences of the European Community. Issues relating to freedom of expression fall predominantly within the competence of the individual Member States.

Kind regards

Ingen underskrift.
Dr. Israel Butler
Seconded National Expert.
European Union Agency for Fundamental Rights, etc.

Derefter ni linier med de sædvanlige forbehold.

* * * * *

Rubjerg 24. juli 2009

EUROPA-KOMMISSIONEN
Gennem dens repræsentation i DANMARK.
Europahuset
Gothersgade 115
1123 Københacn K,

Om Europæisk Ytrings- og Bevægelsesfrihed og europæiske Samvittighedsfanger .

Vi vedføjer kopi af et brev fra Agenturet for grundlæggende rettigheder, dateret 10.07.2009. Trods den yderst venlige form og trods de mærkelige forbehold hvis tredje linie påpeger vigtigheden af ”duly authorizised and signed declaration”, hvilket understreges af at dr. Israel Butlers brev er uden underskrift, fastslår brevet sammen med den tidligere korrespondance, at Agenturet i sin nuværende form ikke kan eller vil agere for ovennævnte formål. Ansvaret er altså kommissionens.

Vi skal kraftigt påpege, at dr. Butlers henvisning til, at ytringsfriheden er underlagt de enkelte staters kompetence er en alvorlig misforståelse.

Ytringsfriheden er netop en grundlæggende ret og kan ikke af raison d'etat indskrænkes af myndigheder. Dette understreges af, at Danmark og EU kraftigt angriber ikke-europæiske stater, hvor dette sker.

Kommissionens medlemmer er nødt til at leve op til sine mange hyldestdeklarationer til ytringsfriheden og gøre sig fri af den nuværende nedværdigende dobbeltmoral.

Vi sender kopi af dette brev til Agenturets direktør Morten Kjærum i det håb, at han internt vil søge veje til at bedre Agenturets urimelige situation.

Med venlige hilsner

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
Dk - 94 80 Løkken
Danmark
Tlf: 98 99 65 74

* * * *

Rubjerg, 24. juli 2009

Direktøren for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Hr. Morten Kjærum
Agenturet for grundlæggende rettigheder
Schwarzenbergplatz 11
A - 1040 Wien
Oesterreich

Med dr. Israel Butlers brev af 10.07.2009 så vi os nødsaget til at konstatere, at Agenturet er ude af stand til at gøre noget ved overgrebene mod ytrings- og bevægelsesfriheden i Europa.

Det var kommissionen, som oprindeligt henviste os til Agenturet. Vi var da nødt til at underrette den om de beklagelige forhold.

Vi vedføjer til orientering kopi af dette brev.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
Dk - 94 80 Løkken
Danmark
Tlf: 98 99 65 74

* * * *

EUROPA-KOMMISSIONENs repræsentation i København svarer den 28. juli 2009 (Afskrift) :

Marianne Herlufsdatter
og Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK-9480 Løkken

Om Europæisk Ytrings- og Bevægelsesfrihed og europæiske Samvittighedsfanger

Kære Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark har modtaget skrivelsen fra Dem: om Europæisk Ytrings- og Bevægelsesfrihed og europæiske Samvittighedsfanger dateret Rubjerg 24. juli 2009. Deres henvendelse er blevet videreformidlet til den instans, der bedst Varetager Deres skrivelse:

EUROPEAN COMMISSION
General Secretariat
Mr. Arthur Pooley,
Head of Unit SG E02
Berl. 07/ 209
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Phone : + 32 2 295 6906
Fax : + 32 2 296 4335

Som eventuelt kan kontaktes for nyt i sagen.

Venlig hilsen

(signeret Iben Plesner Joensen)
Iben Plesner Joensen
Europa-Kommissionen, Repræsentation i Danmark,
Europahuset,
Gothersgade 115,
1123 København K

 

Vi henvender os det nyeste sted:

Rubjerg, 14. august 2009

EUROPEAN COMMISSION
General Secretariat
200. rue de la Loi
B-1049 Brussels SG/CDC(2009)A/7471

Mr. Arthur Pooley

Om Europæisk Ytringsfrihed, Ytringsret, Bevægelsesfrihed, og europæiske Samvittighedsfanger .

Vi forstår, at De har modtaget vort brev af 24.07.2009 om dette emne. Vi vil pege på, at dette var det sidste i en længere og meget oplysende korrespondance, som De sikkert kan få kopier af fra København-repræsentationen.

Vi vil især pege på vort første brev, som blev rettet til EU-.kommissionen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien. Vi vedlægger kopi af dette brev.

Denne sag er så vigtig, at vi har bedt om at modtage oversættelser i hvert fald til engelsk af brevene. Desværre har man hidtil ”glemt” at tage hensyn til denne i et flernationalt EU nødvendige service. Vi ser os derfor nødsaget til endnu mere indtrængende at henstille, at alle vigtige skrivelser bliver oversat og kopier tilstillet os. Det gælder især de nu aktuelle og efterfølgende .

Bilag: Kopi af vore breve af 10. 09. 2008, 18. 04. 2009, 05. 05. 2009 og 20.05.2009.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK . 94 80 Løkken.
Tlf.: 045 98 99 65 74

 

 

Brevveksling med Generaldirektoratet

 

Rubjerg, 4. oktober 2009

Europakommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed
Commission européenne
B-1049 Bruxelles
SG/CDC(2009)A/8386

Vi takker for meddelelsen om, at vort brev 14/08/2009 er sendt til Deres Generaldirektorat.

Vi vil pege på, at vor sag også er yderst betydningsfuld for generaldirektoraterne for Informationssamfundet og medier, og for Uddannelse og Kultur .

I vort svar 10/09/2009 til hr Bianci citerede vi ordlyden af EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 11 og 13, der utvetydigt pålægger alle europæere at kæmpe for ytringsfrihed, mediefrihed og forskningsfrihed.

I mellemtiden har vi erfaret, at, formentlig på grund af den uheldige og cherterstridige beslutning om at overdrage ansvaret for overholdelse af chartrets artikler til de nkelte lande, er der 11 stater, deriblandt Belgien, der handler i strid med chartrets forpligtelser.

Vi må spørge : Betyder det, at generaldirektoratets medarbejdere risikerer straf, hvis de forsvarer de rettigheder, som chartret garanterer alle europæere ?

I alle fald må vi indtrængende opfordre direktoraterne til at rette henvendelser til kommissionen og parlamentet om at ophæve den uheldige beslutning, der har vist sig at have så ulykkelige følger.

Og de ansvarlige myndigheder i de genstridige lande må opfordres til at underordne deres lovgivning og retssystemer til respekt for det europæiske charter, og til at drage omsorg for at samvittighedsfanger frigives.

I håbet om et positivt svar

Med venlige hilsner

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 9480 Løkken
Danmark
Tlf.: 045 98 99 65 74

 

 

Og svaret fra Generaldirektoratet:

 

EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED.
Direktorat D: Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab
Kontor D1: Grundlæggende rettigheder og barnets rettigheder
Kontorchefen

Bruxelles, den 09 OCT. 2009

JLS/D1/AEP/bms(2009)D 14564

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 9480 Løkken
DANMARK

Tak for Deres brev af 10. september 2009, hvori De kritiserer begrænsningerne i udøvelsen af ytringsfriheden og kommenterer Europa-Kommissionens rolle I spørgsmål vedrørende udøvelsen af ytringsfriheden. De klager desuden over ikke at have modtaget oversættelser af Deres korrespondance med Europa-Kommissionen.

Jeg må gøre dem opmærksom på, at Europa-Kommissionen ikke forestår oversættelse af breve fra borgerne, men garanterer, at sådanne breve besvares på det sprog, som borgerne benytter ,

For så vidt angår Europa-Kommissionens beføjelser, henviser jeg til forklaringen, i det brev, der blev sendt til Dem den 27. august 2009.

Med hensyn til udøvelsen af ytringsfriheden bygger artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som De henviser til I Deres brev, på artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention og den dertil knyttede retspraksis som fastlagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Menneskerettighedsdomstolen har anerkendt, at tolerance og respekt for ligeværdigheden mellem alle mennesker udgør grundlaget for et demokratisk og pluralistisk samfund. Domstolen har også understreget, at det er af afgørende betydning, at alle former og udtryk for racediskrimination bekæmpes, og at det i demokratiske samfund kan anses for at være nødvendigt at straffe alle former for ytringer, der spreder, ansporer til, fremmer eller begrunder had, der bygger på intolerance. Selvom retten til ytringsfrihed er et væsentligt princip i ethvert demokratisk samfund, er udøvelsen af rettigheden således ikke uden begrænsninger.

Yderligere oplysninger om den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retpraksis findes på domstolens websted på adressen http://www.echr.coe.int/echr/Homepage EN

Med venlig hilsen

( Signatur )
Ernesto Bianchi

Gündüz mod Tyrkiet (35071/97), 4/12/03, § 40; Jersild mod Danmark (15890/89), 23/09/94, §30; Gündüz mod Tyrkiet (35071/97), 4/12/03, §40

Commission européenne, B- 1049 Bruxelles /
Europese Commissie,
B- 1049 Brussel – Belgium..
Telephone: (32-2) 299 11 11 .
Office LX46 01/151. Telephone direct line (32-2) 2985496. Fax. (32-2) 2967623

* * * *

 

Vi svarede 17/10 2009:

 

Rubjerg 17/10 2009

EUROPA-KOMMISSIONEN
Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
Commission européenne
B – 1049 Bruxelles
SG/CDC(2009)A/8386

15/10 2009 modtog vi som svar på vort brev 10/09 2009 et brev fra hr.Ernesto Bianci, dateret 9/10 2009

Vi må knytte følgende kommentarer til hr. Bianci's betragtninger :

Naturligvis er der ved love om injurier og bagtalelse visse grænser for ytrings- og pressefriheden. Men de generelle indskrænkninger i frihederne, som hr Bianchi med henvisning til svært tilgængeligt materiale peger på, er uheldige, da de anførte begreber er uklart definerede og derved forvrides til forsvar for netop de urimeligheder, som må bringes til ophør.

Naturligvis må man tolerere, at der kan være forskellige bedømmelser af historiske og politiske hændelser.

Men selv om sandheden er ilde hørt, (et gammelt dansk ordsprog ) bør sandheden altid tolereres, eller, det er ikke nok: den bør holdes højest !

Det er det, der ikke sker, i de lande, der straffer omtale af den forskning, som har dokumenteret fejl og modsigelser f. eks. i holocaustberetningerne.

At nægte personer, der anklages for sådanne ”lovovertrædelser” og deres forsvarere, ret til at fremføre de argumenter, der taler for deres sag er den groveste form for intolerance, og den groveste form for undertrykkelse af sandhed og forskningsfrihed.

De personer, der går ind for disse middelalderlige retssystemer, gør sig skyldige både i intolerance begrundet i had og i, hvad der kaldes, racisme.

Ligeværdigheden mellem mennesker kan ikke undertrykkes grovere end når frihedskæmperne for sandhed og ret kastes i fængsel; medens de, der undertrykker beæres med rigdom og magt.

Både af hensyn til retfærdighed, frihed og sikkerhed må vi derfor fastholde vore opfordringer i vort brev af 4. oktober, og vi håber stadig på et positivt svar.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 9480 Løkken
Danmark
Tlf.: 045 98 99 65 74

Om overgrebene mod europæisk ytrings- og bevægelsesfrihed

kan læses på www.holocaust.nu, www.mosaisk.com www.censurnyt.dk www. patriot.dk www.samisdat.dk . www.rense.com og mange andre internationale websider.

 

20. november 2009 modtog vi endelig følgende brev, dateret 16. november 2009 (afskrift)


EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED
Direktorat D: Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab
Kontor D1; Grundlæggende rettigheder og barnets rettigheder
Kontorchefen

Bruxelles,den 16 NOV. 2009-11-20

JLS/D1/AEP/sv (2009) D 16863

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 9480 Løkken
DANMARK

Jeg takker for Deres brev af 4. oktober 2009, hvori De hævder, at flere EU-medlemsstater handler i strid med artikel 11 og 13 i EU´s charter om grundlæggende rettigheder, for så vidt angår ytringsfrihed, mediefrihed og forskningsfrihed. De beder Kommissionen om at gribe ind.

For så vidt angår Europa-Kommissionens beføjelser og udøvelsen af ytringsfriheden, henviser jeg til forklaringen i de breve, der blev sendt til Dem den 27. august og den 9. oktober 2009.

For så vidt angår det, De omtaler som en ”beslutning om at overdrage ansvaret i spørgsmål om ytringsfrihed til de enkelte medlemsstater”, må jeg understrege, at en sådan beslutning ikke eksisterer. Derimod er det sådan, at Europa-kommissionen kun kan handle inden for begrænsede beføjelser, som medlemsstaterne har givet den i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union.

Charteret om grundlæggende rettigheder udvider ikke de traktathjemlede beføjelser. I henhold til chartrets artikel 51 skal Unionens institutioner og organer samt medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, respektere rettighederne i charteret, overholde principperne og fremme anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer . I stk 2 i samme bestemmelse hedder det, at dette charter skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Fællesskabet og Unionen og ændrer ikke de kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktaterne.

I sager uden tilknytning til fællesskabsretten påhviler det de nationale myndigheder, herunder domstolene, at sikre,at de grundlæggende rettigheder overholdes og beskyttes i overensstemmelse med national lovgivning og landets internationale forpligtelser.

Med venlig hilsen

Signatur

Ernersto Bianchi
Commission européenne,
B- 1049 Bruxelles /
Europese Commissie,
B- 1049 Brussel – Belgium..
Telephone: (32-2) 299 11 11 .

Office LX46 01/151. Telephone direct line (32-2) 2985496. Fax. (32-2) 2967623

 

Vi konkluderer i brev til EU-Kommissionen:

Rubjerg, 20 november 2009

EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED.
B-1048 Brussel - Belgium
JLS/DI/AEP/av(2009) D 16863

Vi takker for Generaldirektorates brev fra Bruxelles af 16 nov. 2009.

Generaldirektoratets brev 27. august har vi besvaret 10. september, 2009.

Generaldirektoratets brev 9. oktober har vi besvaret 17. oktober, 2009.

Vi må konstatere:

Det bestrides ikke, at en række europæiske lande handler i strid med Europa-chartrets artikel 11 og 13 .

Men det hævdes, at der ikke findes nogen beslutning om at overdrage ansvaret for disse vigtige rettigheder til de enkelte lande.

Samtidigt påpeges, at sådanne bestemmelser faktisk findes indpakket i kompetencer og begrænsede beføjelser, som pålægges medlemslandene og Europakommissionen i medfør af traktaterne om Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union .

Og dette understreges, ved påpegning af en (formentlig nyere) artikel, 51 at Unionens institutioner og organer samt medlemsstaterne skal se til, at frihedsartiklerne underlægges ”respektive kompetencer”, som er formummet, gemt, inde i traktater for Fællesskab og Union.

Det er altså forfatterne af disse traktater og kompetencer, der har ansvaret for at frihedsrettighederne i så mange europæiske lande er gjort til intet.

Det er nødvendigt at spore disse spærrer for frihed og ret og kræve dem fjernet.

Alle med indflydelse, større eller mindre, har pligt til at støtte dette .

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK - 9480 Løkken
Tlf.: 045 98 99 65 74

Og et sidste pip fra EU-bureaukratiet

Med denne enkle konstatering ventede vi faktisk ikke at modtage svar med flere udflugter fra direktoratet, og det fik vi sådan set heller ikke; men otte dage efter, d. 28. nov. modtog vi et brev dateret 24. nov., som skulle være svar på vort brev 17. okt.

Brevets indhold var ;

”Tak for Deres brev af 12. oktober 2009, hvori De klager over begrænsningerne i udøvelsen ad ytringsfriheden og beder Europa-Kommissionen om at gribe ind.

Jeg kan kun på ny henvise til indholdet i vore tidligere breve til Dem af 27. august 2009, 9. oktober 2009 og 16. november 2009 som svar på Deres breve af 24. juli 2009, 10. september 2009 og 4. oktober 2009.

I betragtning af Deres korrespondances repetitive karakter og i overensstemmelse med kodeksen for god administrativ adfærd forbeholder Kommissionen sig ret til at afbryde korrespondancen med Dem om dette spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ernesto Banchi”

I ingen af brevene besvarer direktoratet det interessante spørgsmål, om institutionernes medarbejdere i Østrig og Belgien risikerer straf, hvis de støtter afskaffelse af de middelalderlige love.

Men det står i hvert fald nu klart, at disse love, og retssystemerne, er nøje planlagt, og forsvares ved mediepropaganda og hjernevaskede eller hjernevaskende agenter.

Vi formulerer følgende information til Amnesty International og medier :

Befri Europa !

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU