VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Fornyet kamp for europæisk ytringsfrihed


25. marts 2010 modtog vi brev dateret 24. marts af følgende indhold fra Justisministeriet, Lovafdelingen, Menneskeretsenheden, Sagssbehandler Lene Steen :

Lars Thirslund,
Lønstrupvej 122,
9480 Løkken

De har ved brev af 15. marts 2010 rettet henvendelse til Justisministeriet om ytringsfrihed og forskningsfrihed.

Justitsministeriet kan oplyse, at Den Europæiske Unions traktatgrundlag indeholder en række bestemmelser om menneskerettigheder, der er juridisk bindende for samtlige medlemsstater. Det følger bl.a. af EU-traktatens artikel 6. stk. 1, at Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i charteret om grundlæggende rettigheder, der har samme juridiske værdi som traktaterne, og at charterets bestemmelser ikke på nogen måde udvider Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne. Det følger endvidere af artikel 6, stk. 3, at de grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten.

EU´s charter om grundlæggende rettigheder indeholder en lang række borgerlige, politiske og sociale rettigheder. Charteret er med Lissabon-Traktatens ikrafttræden blevet juridisk bindende på traktatniveau.

Det følger af chartrets artikel 11, at enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Derudover følger det af artikel 13, at der er frihed for kunst og videnskabelig forskning, og at den akademiske frihed respekteres.

Charteret bekræfter en lang række af de rettigheder, som fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, andre Europakonventioner, FN's konventioner og EUF- og EU-Traktaten, Charteret har således til formål at samle de grundlæggende rettigheder og gøre dem mere tydelige og lettere tilgængelige.

Det bemærkes, at alle EU-landene har tiltrådt Den Europæiske Mennesherettighedskonvention.

Det benærkes endekug, at Justitsministeriet generelt ikke kan redegøre for lovgivningen i andre lande.

Med venlig hilsen

Lene Steen


........................Vi kopierede dette præcise og oplysende brev og sendte det 29/3 sammen med vore breve til Stats- og Udenrigsministeren.

Bemærk, at brevet ikke, som Ernesto Bianci's brev 9/10, 2009, understreger, at ytringsfriheden er begrænset af uskarpe begreber som tolerance, racediskrimination og ”had, der bygger på intolerance,”

Menings- og ytringsfrihed er netop tolerance.

Had er et subjektivt begreb, som det er svært eller umuligt at skelne fra surhed eller vrede over uenighed. Man skal derfor helst undgå det, og under alle omstændigheder nøje definere en eventuel anvendelse af dette ord.

Rubjerg 28. marts 2010

til Danmarks stats- og udenrigsminister

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1402 København K


Kamp for europæisk ytringsfrihed, ytringsret, bevægelsesfrihed og befrielse af europæiske samvittighedsfanger.

Uden ytringsfrihed og ytringsret i de dominerende medier er demokrati en illusion.

I fortsættelse af vore breve af 25/2 2010.

Danmarks Justitsministerium har besvaret en henvendelse om gældende ret i disse spørgsmål med et oplysende brev, som vi vedføjer i kopi.

Det bekræfter, at ytrings- og forskningsfrihed garanteres alle af bl. a. Det Europæiske Charter om Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Menneskeretsdeklaration, og disse er juridisk gyldige.

Det er på denne baggrund uforståeligt og beklageligt, at fri tænkere og forskere i vist nok 11 europæiske lande forfølges med fængsel eller bøder eller tvinges til tavshed eller eksil,

Vi opfordrer derfor indtrængende til, at der nu endelig lægges størst muligt pres på de regeringer, der undertrykker disse frihedsrettigheder,

Det bør ske ved diplomatiske henvendelser til de skyldige landes regeringer og til EU-kommissionen..

Og det bør ske ved kritik gennem medierne. Det er urimeligt, at fjerne lande som Kina, Cambodia og Iran kritiseres uden at europæiske overgreb mindst lige så kraftigt fordømmes

Med venlige hilsner

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken
Tlf.: 98 99 65 74

Se den tidligere korrespondance til de relevante myndigheder angående den manglende ytringsfrihed i Europa her og her

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU