Talmud.

Jødernes hellige skrift, der tolker og kompletterer Mosebøgerne. Ifølge en del rabbinere overordnet Toraen. Blandt andet af sproglige grunde er det besværligt for vesterlændinge at trænge ind i det digre skrift. Det har derfor været let for dansk-jødiske skribenter at finde idylliske passager, som syntes at støtte deres fremstilling af den jødiske tro som moralsk ophøjet. Det er vigtigt, at danskere får mulighed for at drage sammenligninger med Talmuds originale tekster. I epistel nr. 1 minder vi om den russiske professor Pranaitis' skarpsindige fremlægning af emnet for 100 år siden.

Vi bringer her nogle smagsprøver på oversættelser, som vi dels viderebringer fra Aage A. Andersens bog, dels har oversat fra Pranaitis og engelske og tyske samlinger. Vi har ordnet dem lidt efter tema, og tilføjer enkelte kommentarer i kursiv:

Om herrefolket :

1. Rabbi Meir sagde : mennesket er forpligtet til dagligt at udtale de tre følgende lovprisninger : Velsignet være Gud (Jehova), at han ikke har gjort mig til ikke-jøde. - at han ikke har gjort mig til kvinde. - og at han ikke har gjort mig til en uvidende." / Menachoth. Fol.44 a. Det samme kan læses i Schulchan Aruch : Orach Chajin 46.

2. Omskærelsen er en stor ting! For hvis den ikke havde været, så havde den hellige (Jehova) ikke skabt sin verden, så kunne himmel og jord ikke bestå. / Nedarin. Fol. 31 b.

3. Jøder er menneskelige væsener; de andre folk i verden er ikke menneskelige væsener, men dyr. / Eben Haezar.

4. "- - - - - Rabbi Schimon sagde : "Alle israelitter er fyrstebørn." / Schabbath. Fol. 111 a.

5. Jøderne blev skabt for at blive betjent af ikke-jøder. De sidste må pløje, så, luge, grave, meje, binde, sigte og male korn. Jøderne er skabt til at finde alt dette beredt. / Berachoth.

6. Israel er som husets frue til hvem husbonden bringer penge. Således er Israel fri for arbejdets byrde og modtager pengene fra verdens folk. / Jalkut Schim. 75,2.

7. Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod. / Seph. Jp. 92,1.

8. Hvad angår et hvilket som helst af ikke-jødernes krav på ejendomsret gælder, at "deres besiddelser er herreløst land i ørkenen". / Baha Bathra, 54 b.

9. Rabbi Schemuel sagde : "Den eneste forskel, der vil være mellem vore dage og Messiastiden, er den, at regeringerne vil blive vore slaver." / Schabbath. Fol.43 b.

Da synes Messias at være godt på vej. Han har besat Kabbala Hill, Jew York, The Jewniwersities og alle de vigtigste media i The Jewnited States, som på sin side har sat sig på Nato og vor egen regering sådan, at denne er gået i krig for at udbrede Islam i Europa og skabe det kaos, der skal bane vejen for jødernes endelige magtovertagelse.

10. "Så snart Messias kommer, bliver alle ikke-jøder israelitternes slaver ." / Erubin. Fol. 43 b.

Det kan virkelig se sådan ud

11. "ikke-jøder og slaver er bestemt til at udryddes." / Jabmuth. Fol. 45 a.

12. "En ikke-jøde kan ikke aflægge vidnesbyrd." / Jabmuth. Fol. 47 b.

Nej, ikke i danske media. Det ser vi hver dag !

13. Rabbi Chija sagde: "En ikke-jøde bliver henrettet for bedrageri, der ligger under een peruta (een øre) og han kan ikke erstatte bedrageriet." / Jabmuth. Fol. 47 b.

Forholdet til kristne og ikke-jøder :

14. Ved Haman-festen må alle jøder fremsige takkebønner, som kaldes Arud Haman, i hvilke det siges : Forbandet være Haman og alle ikke-jøder, velsignet være Mordockaj og alle jøder. / S.A.O. Chaim 590.

Haman var ifølge Esthers Bog en persisk hofmand under Ahasverus, der ifølge samme kilde herskede over landene fra Indien til Ætiopien. Mordochaj var Esthers farbroder, der havde indrettet sig en lyttepost ved kongens port. Ved at ydmyge Haman lykkedes det Mordochaj at få Haman til at ønske død over jøderne. Ved fælles intriger lykkedes det vampen Esther og lurendrejeren Haman at vende kongens vrede fra jøderne til Haman på en sådan måde, at jøderne fik lov til at anrette blodbad på alle, som de betragtede som uvenner : "Således slog jøderne løs på alle deres fjender med sværdhug, drab og ødelæggelse, og de handlede med deres avindsmænd, som de havde lyst." De må have gjort sig godt forhadte, for de havde skaffet sig mange uvenner. Blodbadet kom til at omfatte omtrent 76.000 mennesker. Haman blev hængt i en kæmpehøj galge og hans 10 sønner i almindelige galger (kollektiv afstraffelse ?) Til minde om denne festlige tildragelse serverer jøderne den dag i dag små kager, som kaldes "Hamans ører". Det var skik, at man skar ørerne af de hængte.

Denne lækre ceremoni blev endnu engang celebreret ved Nürnbergprocesserne, som næsten til den mindste detaille blev gennemført i jødisk regi, hvilket Streicher sarkastisk påpegede før han blev gennet ind til galgen. ("Øjenvidner til historien", P Haase og Søn 1993-99)

Det over 2000 år gamle blodorgie er den dag i dag levende og belærende for det jødiske folk.

15. Det er en fortjenstfuld dåd af en jøde at få fat i en ikke-jødes besiddelser. / Schulchan Aruch.

16. Når en jøde har en ikke-jøde i kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikke-jødens besiddelse ingen, og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til at bemægtige sig det. / Schulchan Aruch. Choschem Hamischpatk, 156.

17. Det er ikke tilladt at bestjæle en broder, men det er tilladt at plyndre en ikke-jøde, for det står skrevet (Leviticus XIX, 13) "Du må intet aftvinge din næste, du må ikke røve." Men disse ord gælder ikke, sagde Jehova, for en goj, som ikke er din broder. / BABA Mezia, 61a.

18. "Hvis en jøde til en ikke-jøde har solgt en grund, der grænser op til anden jødes mark, så skal jøden lyses i band, da naboen kan sige : "Du har ladet en løve slå lejr ved din grænse". Jøden skal være lyst i band, indtil han overtager ansvaret for enhver skade, som derigennem kan opstå." / Baba Kama.

19. "Rabbi Jehuda sagde : "På ikke-jødiske festdage er det tilladt at modtage betaling fra ikke-jøder, fordi det gør dem ondt". Rabbin sagde :"for en ikke-jøde er en udbetaling altid ubehagelig." Mo'ed Katan. Fol. 9 b.

20. På halvhelligdage må man gå til ikke-jøders marked og opkøbe kvæg, slaver, kvindeligt tyende, huse, grunde, og vinbjerge, da dette er ensbetydende med, at man redder noget fra deres hænder." / Mo'ed Katan. Fol. 10 b.

21. Udryddelse af kristne er et nødvendigt offer. / Zohar II 43a.

22. Selv de bedste ikke-jøder fortjener at dræbes. / Abhodan Zarah 26 b.

23. De bedste ikke-jøder må kvæles. / Rasonu, Exodus 14.

En række skriftsteder slår fast, at jøder, der bliver kristne skal dræbes.

24. Kadish-bønnen må kun fremføres, når ti jøder er sammen, og de må være sammen på en måde, så at intet urent skiller dem ad, f.eks. ekskrementer eller ikke-jøder. / S. A. , O Chaim 55,20

25. Enhver goj, der studerer Talmud, og enhver jøde, der hjælper ham dermed, skal dø. / Sanhedrin 59a.

26. De vise sagde: "under benævnelsen Hore skal kun forstås proselytinder (det er ikke-jødinder, der er overgået til jødedommen - ifølge Schilchan Aruch, Ebenhaezar desuden alle andre ikke-jødinder ), frigivne slavinder og kvinder, der er besovet i utugt."

Snyd og fordrejninger :

27. Og den, der ønsker, at ingen af de løfter, han vil gøre i årets løb, skal have gyldighed, lad ham stå op ved årets begyndelse og erklære: "Hvert løfte, som jeg må komme til at afgive i fremtiden være værdiløse" Hans løfter er da ugyldige. (Se opslaget Kol Nidrei ) / Nedarim 23b.

28. En jøde må lyve og sværge falsk for at dømme en kristen. Guds navn bespottes ikke, når man lyver mod ikke-jøder. / Baba Kama. 113a, 113b.

29. "Rabbi Asi erklærede: "Man må lyve overfor ikke-jødiske toldere og narre dem for tolden, thi det læres: "Når en jøde og en ikke-jøde kommer i retten, så skal du (som dommer. Man ser af disse eksempler, at jøderne havde deres egen jurisdiktion) så vidt muligt give jøden ret efter de jødiske love, og til ikke-jøden skal du sige: Således er det efter vor lov, - og hvis du bliver tvunget til at rette dig efter de ikke-jødiske love, så må du også se til at give jøden ret efter

deres lov. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, så må du se til at få ikke-jøden dømt ved list." / Baba Kama. Fol. 113a.

30. "Hvorfra ved vi, at det er lovligt at tilegne sig ikke-jøders tabte ejendele ? Der står skrevet (5. Moseb. 22,3) : "Med alt det, som din broder har tabt - - - "Altså din broder må du bringe tabt ejendom tilbage, men du må ikke gøre det med en ikke-jøde."Baba Kama. Fol. 113 b.

31. Schemuel sagde : "Det er tilladt at føre en ikke.jøde bag lyset ved tilbagebetaling (når ikke-jøder har taget fejl til egen skade), eller bedrage ham ved tilbagebetaling, / Baba Kama. Fol. 113 b.

32. "I henhold til R. Jehuda er det ikke tilladt at stjæle fra en jøde, med det er tilladt at stjæle fra en ikke-jøde." / Baha Mezia 111b.

33. Rabbi Aschi var engang ude at spadsere og så vindruer hænge i en frugthave, så sagde han til sin tjener : Gå hen og skaf mig at vide, hvem de tilhører, hvis de tilhører en ikke-jøde, så stjæl nogle til mig, men hvis de tilhører en jøde, må du ingen tage, / Baba Kama. Fol.113 b.

34 "Ikke jødernes ejendom er som ørkenen, den er som herreløst gods, og den jøde, der først tager den i besiddelse, erhverver den." / Baba Bathra. Fol. 54 b.

35. "Hvis en jøde gør gode forretninger med en Akum (en goi, ikke-jøde) er det visse steder ikke tilladt andre jøder, at komme og lave forretninger med samme Akum. Men andre steder er det tilladt en anden jøde at gå til den samme Akum og lave forretninger med ham og bedrage ham og tage hans penge. For Akum'ens penge må betragtes som fælles ejendom og tilhører den, der først får fat i den. Der er dog nogle, der synes, at dette ikke skulle gøres".

Choschen Ham. (156,5. Hagah.)

I 183,7 Hagah siges : "Hvis en jøde laver forretninger med en Akum og en med-israelit kommer og bedrager Akum'en enten med falskt mål, vægt eller antal, så må han dele fortjenesten med den første israelit, da begge har del i handelen, men også for at hjælpe ham videre."

36. Det er ikke tilladt at lære nogen Akum at handle. / Iore Dea (154,2)

37. Det er tilladt en jøde at voldtage, snyde og sværge falsk; men han må tage sig i agt ikke at blive afsløret, så at Israel ikke skades. / Schulchan Aruch, Jore Deah.

38 "Rabbi Abahu lærte Rabbi Jochanan : "Ikke jøder og småkvæghyrder skal man ikke redde, når de svæver i dødsfare, eller når de er faldet ned i en grube, men man skal heller ikke støde dem ned i gruben, derimod skal man støde kættere, forrædere og frafaldne ned i gruben og ikke hjælpe dem op - - Hvis der findes en fast stige i gruben, så skal man ødelægge den og sige, at man gør det for at ikke kvæget skal falde ned. Skulde der være en sten for hånden, som egner sig til at dække åbningen over gruben, så skal man vælte den over åbningen og man skal sige : Jeg dækker kun åbningen til så lang tid, som det tager at føre mit dyr over. Hvis der findes en bevægelig stige i gruben, så skal man tage den bort og sige til den eller dem, der befinder sig i gruben i livsfare. "Jeg skal lige hente min søn ned fra taget."----- / Aboda Zara 26 b.

Åger :

39. Under Cholhamoed er enhver forretningstransaktion forbudt, undtagen den at tage åger af ikke-jøder, fordi åger af ikke-jøder til enhver tid behager Gud. / Schulchan Aruch, Orah Chaim 539.

Had:

40. "Hvad betyder Har Sinai ?" "Det betyder et bjerg, fra hvilket hadet har bredt sig ud over alle gojim på jorden." / Schabbath. Fol. 89 a. Se også opslaget Jødisk Had.

41. " Hvorfor er gojim urene ? Fordi de spiser afskyelige ting og dyr, der kravler på bugen. / Schabbath (145 b) Og fordi de ikke var til stede på Sinaibjerget. Da slangen trængte ind i Eva gjorde den hende uren. Jøderne blev renset, da de stod på Sinaibjerget. Men gojim, der ikke var på Sinaibjerget blev ikke renset./ Abhodah Zarah 22 b.

Pædofili :

42. En ikke-jødisk pige, der er tre år kan voldtages. / Aboda Shara 37a.

43 Et lille pigebarn på 3 år og een dag bliver forlovet gennem samleje, men hun gør den, der har omgang med hende uren, således at både overdynen og underdynen forurenes."Jabmuth. Fol. 57 b.

44 "R. Schimon ben Jochai sagde : "En proselytinde (en ikke-jødisk pige, der tvangsindlægges i jødedommen) under 3 år og een dag er tjenlig til samleje med en jødisk præst, thi det hedder (4 Moseb. 31,18):" - - - men alle små piger, der ikke har haft samleje med mænd, skal i lade være i live og beholde." / Jabmuth. Fol. 60 b.

Sex for viderekommende :

45. Rabbi Dimi fortalte : "Det hændte en gang i Hitho, at en hund havde omgang med en pige, der lå og fejede en stue, og rabbi erklærede hende tjenlig for en præst. Rabbi Schemmel sagde : "Selv for en ypperstepræst." Jabmuth. Fol . 59 a.

46. En kvinde, der har samleje med et dyr (f.eks. en hund) er velegnet til at gifte sig med en præst. / Yebamoth 59.

47. Rabbi Jochanan lærte : Den, der besover sin menstruerende kone er skyldig, hvis han derimod besover sin svigerinde, så er han ikke skyldig, da han af skamfølelse ikke kan spørge hende om hun er ren." / Pesachim. fol. 72 b.

48. "Rabh plejede at udråbe, når han kom til Darsis : "Hvilken kvinde vil tilhøre mig for en dag?" Rabbi Nachman plejede at udråbe, når han kom til Sekanzib: "Hvilken kvinde vil tilhøre mig for en dag ?" / Joma. Fol. 18 b.

49. En ikke-jøde har ingen far, fordi ikke-jøderne kun driver utugt. Gud (Jehova) har erklæret deres sæd for fredløs, som der står skrevet (Ezechiel 23.20): "de, hvis kød er som æselkød, og hvis sæd er som hestens sæd." / Jabmuth. Fol. 98 a.

50. Rabbi Jose ben Hanina sagde : "Når nogen bringer falske rygter i omløb om en forældreløs pige, så er han straffri."

51. Rabbi Eleazar citerede, hvad der står i 1. moseb. 2,23 og sagde : Dette belærer os om, at Adam havde haft samleje med ethvert kvæg og ethvert dyr, og først da han havde samleje med Eva, blev han tilfreds." Jabmuth. Fol. 63 a.

De må jo have lagt figenbladene tilside en stund. Da de havde fået dem på plads igen, blev de overrasket af Vorherre, der så tværs igennem dem og udråbte forbandelsen : "Jorden være forbandet for din skyld, med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage; torn og tidsel skal den bære dig - - - I dit ansigts sved, skal du spise dit brød."

Men R. Eleazar var ikke rådvild. Han sagde :

"Der findes ingen lavere virksomhed end landbrug.

Engang så rabbi Eleazar en ager med bede, hvorpå der var plantet kål i bredden, da sagde han . "Selv om man ville

plante kål i længderetningen, så ville handel dog være mere indbringende." Rabh gik engang igennem en mark og så sæden bevæge sig, så sagde han : "Bevæg dig kun, det er dog mere indbringende at drive handel."

"Raha sagde :"Sæt hundrede Zus i en forretning, så har du hver dag kød og vin, - men sæt hundrede Zus i agerbrug, så får du kun salt og græs." / Jabmuth Fol. 63a.

52. "Hvis nogen falder ned fra et tag, og bliver stikkende i en kvinde (således at han i faldet fuldbyrder samleje) så er han pligtig til betaling." / Baba Kama Fol. 27a.

53. "Den, der har kønslig omgang med sin svigerinde, enten det er af vanvare eller med forsæt, enten det er tvunget eller frivilligt, enten det foreligger ufuldendt eller fuldendt. har tilegnet sig hende, og der gøres heller ikke forskel på naturlig eller unaturlig omgang. Raba sagde :"Der kan ikke være tale om tvang, eftersom erektionen kun kan følge med hensigt." Man indvendte : "Det kan ske i søvne !" eller "Det kan ske, når manden med erektion falder ned fra et tag over den på jorden liggende svigerinde - - -!" "Hvis han med erektion har stødt mod sin svigerinde i den hensigt at støde mod væggen, så har han ikke tilegnet sig hende." / Jabmuth 53 b og 54 a.

Faderlige ord :

54. "Min søn, giv mere agt på de skriftkloges ord end på lovens (Toraens) ord - - -" / Erubin.

55. "For den kære freds skyld må man afvige fra sandheden." - - - "Selv Jehova har afveget fra sandheden for fredens skyld. / Jabmuth Fol. 65 b.

*******

Tortur.

Forbudt ifølge menneskerettighedernes Europakonvention fra 1950. Alligevel ved vi, at Israel med regeringens fulde billigelse har anvendt det frem til 1999, hvor en højesteretsdom fastslog at det var ulovligt. Det hævdes, at det fortsætter endda. Også palæstinenserne hævdes at anvende tortur. Uhyggelige er de nyere afsløringer af, at de allierede efter krigen systematisk anvendte tortur mod deres fanger. Se Nürnbergtribunalerne. Hvis nogen klagede over at være blevet tortureret, undlod retten at protokollere det. Særligt kendte tilfælde er Rudolf Höss, Oswald Pohl, Otto Ohlendorf og Julius Streicher. Den sidste hørte til de topanklagede, som man ellers inden retssagen undlod at forulempe fysisk. Til gengæld er behandlingen af Streicher hårrejsende, om end muligvis ikke enestående. Han skrev en beretning, som er bevaret. En oversættelse kan læses på internet. Ved en enkelt lejlighed blev Rudolf Höss transporteret sammen med et par andre tyske fanger. Han betroede dem, som forklaring på sine utrolige tilståelser, der jo blev brugt mod hans landsmænd, at der findes tortur så forfærdelig, at ingen kan stå imod den. De russiske stødtropper, som det under en kort periode af åbenhed blev afsløret var uddannet til at landsættes i Sverige for at uskadeliggøre civile og militære nøglepersoner, oplyste, at de rådede over ganske enkle torturmetoder, som omgående kan få hvem som helst til at røbe hvad som helst.

I Danmark arbejder en organisation, der kæmper mod tortur og for at hjælpe torturofre. Den sidste del af programmet roses i medierne, medens den første del - af omsorg for visse torturerende stater - får begrænset støtte i medierne og af vor regering.

> > > * < < <

Totaløkologisk manifest

Formuleret i skriftet af samme navn. Trykt på VESTLIGT FORLAG 1993. Se resursisme.

*******

Treblinka

Koncentrationslejr i Polen. Især efter at Auschwitz-myten er falmet udnævnt til en af de store udryddelseslejre. Her hed det sig, at myrderierne fandt sted i gaskamre, til hvilke dieselafgasning blev ledet ind. Bagefter blev ofrene begravet i massegrave, eller forsvandt sporløst. Blandt andre Patrick Buchanan har i sit forsvar for John Demjanjuk, der anklagedes for at være Ivan den Grusomme i Treblinka (frikendt 1993) afvist gaskammerteknikken i Treblinka, bl.a. på grund af dieselafgassernes uegnethed til formålet. 1990 kunne han rapportere følgende. "1988 blev 97 unge mennesker indespærret i en tunnel 130 m. under jorden, medens to diesellokomotiver blæste deres afgasser ind i vognene. Efter 45 minutter kunne alle befris uden nogen som helst skader. Demjanjuks våben til massemord kan ikke dræbe." (New York Post. 17.3.1990; The Washington Times, 19.3.1990; The New Republic, 22.10.1990, citeret efter GzZ)

Et farverigt bidrag til Treblinkamytologien leverede Franz Stangl. Se denne.

> > > * < < <

Trilaterale kommission

Kontaktorgan for de virkeligt rige og mægtige. Grundlagt ved et hemmeligt møde hos storbankieren David Rochefeller på hans gods Pocantico Hills i Tarrytown, New York 23-24 juli 1972. Lars Adelskogh oplyser i Nexus nr. 1, 1999 : Der var oprindeligt 17 deltagere, af hvilke der især er grund til at lægge mærke til Zbigniew Brzezinski, der havde charmeret Rochefeller med bogen Between Two Ages: American's Role in the Technetronic Era (1970). Her brygger forfatteren videre på Coudenhove-Kalergi's idéer. Han forestiller sig en verden, hvor nationerne er opløst, og alle mennesker er forenet i en verdensstat, som de rige naturligvis skal styre. Teknikken stiller elektroniske og andre redskaber til rådighed for dem. Vi har hørt om Echelon-systemet.

Officielt blev kommissionen først grundlagt i foråret 1973. Den begrænser sit antal til 375, som fordeles med en tredjedel til henholdsvis Nordamerika, Europa og Japan. Man samler spidser fra erhvervsliv, regeringer, fagforeninger, den akademiske verden og massemedia. Kommissionen har været dygtig til at vælge amerikanske præsidenter. Den første var Jimmy Carter allerede 1976. Siden har alle præsidenter været trilateralister undtagen Reagan.

Brzezinski blev Carters nære rådgiver, ligesom Henry Kissinger blev Nixon's. Han var for øvrigt blandt de oprindelige 17 stiftere af organisationen. Rochefellerfamiljen har bevaret et stærkt greb om kommissionen, medens Rothchilderne er magtfulde i Bilderberggruppen.

Mange er medlemmer af begge grupper. Det gælder svenskerne Carl Bildt, Carl-Johan Åberg, Erik Belfrage og Björn Svedberg. Fra Danmark nævnes Ritt Bjerregård.

Værd at bemærke er at samtlige mæglere mellem krigsførende parter fx. i jugoslavien er trilateralister: lord Carrington. lord Owen, Carl Bildt, Cyrus Vance, Thorvald Stoltenberg og Jimmy Carter. USA's ambassadør i Belgrad har hele tiden været trilateralisten Warren Zimmerman. Adelskogh nævner en række andre interessante navne, fx. Jørgen Schleiman, Asser Lindbeck, Percy Barnevik og Peter, Jacob og Marcus Wallenberg.

Den trilaterale kommission indgår sammen med Bilderbergruppen og fire andre i et netværk af mægtige organisationer, som er udgået fra "Det runde bord", der blev grundlagt 5 februar 1891 af Cecil Rhodes, William Stead, Reginald Balliol Brett og Alfred Milner.

*******

Vestligt Forlag

Grundlagt 1986 til basis for de indlæg i samfundsdebatten, som medierne ikke kan lide. Fra starten var det afsporingen af miljødebatten og hykleriet i politikken, ikke mindst flirteriet med Sovjetdiktaturet, som medieforkælede venstre-"intellektuelle" mere eller mindre åbent eller indpakket støttede hvorsomhelst, der var en mulighed.

1986 udkom "Kykloperne", de eenøjede samfunds meritter fra oldtiden til de allersidste dage. 1993 kom "Et Folkeeventyr", "Totaløkologisk Manifest", "Hulkeland" og "De Menneskelige Rettigheder". 1996 : "Moses og Danskerne". Fra 1995 : "Vestlig Samisdat". Se denne.

> > > * < < <

Vestlig Samisdat

Informationsskrift startet 15. november 1995, som svar på et heftigt angreb fra jødisk side mod Marianne Herlufsdatter, der 26.5.1995 havde haft en kort artikel i Berlingske Tidende, som refererede, hvad bibelens Mosebøger oplyser om mosaisk tro. Selv om bladet 4.6.1995 stillede en hel side til rådighed for defamering af artiklens forfatter, blev det af mediestjernen Samuel Rachlin, der skrev helt fra USA, angrebet i truende vendinger for det, han kaldte antisemitisme. Er Mosebøgerne da antisemitiske ? Bladredaktionen var rystet over det organiserede angreb af lobbyen (Se professor MacDonalds indlæg i Penguin-Lipdtadt-processen, s. 137) og turde kun lade Marianne svare med 500 ord, som dog blev forhandlet op til højst 1000. Hun brugte de allersidste til at oplyse, at hun ikke måtte skrive længere, men gerne ville sende resten af artiklen til interesserede. Det viste sig at ganske mange var.

Gennem disse kontakter blev vi opmærksomme på, at et bredt spektrum af information er censureret bort fra danske media. Når man er blevet opmærksom på det, opdager man flere mærkværdigheder i danske aviser og opslagsværker. Det blev klart, at ytringsfriheden i vort samfund er undertrykt på samme måde som i Østdiktaturerne, om end med andre midler. Vi besluttede, at tage ved lære af de erfarne russere og begyndte 15. november 1995 VESTLIG SAMISDAT, (se opslaget: samisdat) som vi senere opdagede ikke var den mest vestlige. Canadieren Ernst Zündel havde i en række år kaldt sin oplysningsvirksomhed Samizdat Publishing.

Efter nogle numre indså vi behovet af en mere systematisk fremlægning af materialet og begyndte arbejdet med denne vejledning.

V.S. nr. 6 blev færdig 13, marts 1999. Vore skrifter var aldrig inspireret af antisemitisme, men var en reaktion mod mediernes mere og mere utilslørede antidanisme. Da bagmændene og baggrunden for dette i så mange tilfælde viste sig at være jødiske, kunne vi ikke undgå at bemærke dette og fandt det nødvendigt at analysere den ideologi, der ligger bag. Uden kendskab til den er det umuligt at forstå, hvad der foregår omkring os.

"Vi", det er Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund, Lønstrupvej 122, DK - 9480 Løkken.

*******

Vrba, Rudolf.

Blev kendt som hovedkilde til War Refugee Board's rapport om de tyske udryddelseslejre Auschwitz og Birkenau, offentliggjort november 1944 ved præsident Roosevelts ministerkontor. Han blev medforfatter af bogen "I Cannot Forgive" (Bantam, New York 1964) og blev sammen med Raul Hilberg indkaldt som hovedvidne mod Ernst Zündel i Toronto 1985.

Her blev han så ilde medtaget under forsvarets krydsforhør, at dommeren stillede ham følgende spørgsmål : "De fortalte flere gange Mr. Christie (forsvarets advokat) da De diskuterede Deres bog "I Cannot Forgive" at de anvendte digterisk frihed, "licentia poetarum", da De skrev den. Har De så også gjort brug af digterisk frihed ved Deres vidnesudsagn ?"

Vrba forsøgte at snakke udenom, men dommeren fulgte op med flere lige så besværende spørgsmål og sluttede : Jeg har ikke flere spørgsmål til Dr. Vrba. "Kilde "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Grabert Verlag 1994.

> > * < < <

Værdier

I den sidste tids debat om, hvorvidt vi skal udvise eller forkæle kriminelle indvandrere, henviste statsminister Nyrup Rasmussen gang på gang til, at vi må forsvare vore fælles værdier.

Hvorfor det - har vi da ikke alle sammen fælles værdier ? Det vover han ikke at tale om, for det må man ikke. Det er forbudt, "at håne eller nedværdige nogen på grund af race, hudfarve, national oprindelse eller tro". Så må alt jo være lige godt.

Hvordan kan dette hænge sammen med, at medierne dag efter dag defamerer personer med afvigende meninger ? Jo - når det er vor egen nation eller race, går det godt. Hvis det er en nabonation : svenskere eller tyskere, går det overordentlig godt.

Men så snart det drejer sig om folk lidt længere borte fra, træder racismedoktrinen i kraft. Det sørger hootonplanen for. Se denne.

I dag, hvor folk kommer fra de fjerneste egne af kloden og ønsker optagelse i vort samfund med alle de medbestemmelsesrettigheder, vi har bygget op, må man ikke diskutere, hvilke idéer, de kommer med. Vi skal ære og respektere dem alle sammen. Det kalder man humant eller humanisme. (Se nedenfor.)

Altså : blodhævn, selvhævdelse (æresbegreber, hvor overtrædelse kræver øjeblikkelig og personlig satisfaktion, som før i tiden også hos os) mandsherredømme, kvindeundertrykkelse, præstestyre ledet af fjendtlighed mod vort demokrati og kultur. Alt dette må vi ikke kritisere - vi skal respektere det, for det er nu en gang de fremmedes kultur, og fremmedhad har hootonkontoret gjort til tidens mest utilgivelige synd.

Når de fremmede kulturmønstre så fører til vold og optøjer, skal vi undskylde dem - det er vort samfund og dets folk, der ikke er imødekommende nok. Vi skal indrette os, som Herbert Pundik siger (se s.121), så at tyrkerne kan være her. Der findes allerede 66 mio. tyrkere, og der bliver hvert år ca. 1½ mio. flere, så vi skal virkelig indrette os.

Vore media er for længe siden indrettet til at fremme denne form for humanisme, og vore politikere lever af at se humane ud.

Derfor tør de ikke stoppe indvandringen af danskfjendtlige (og Europafjendtlige) kontingenter. Derfor tør de ikke smide dem ud, der er kommet herind under falske foregivender. Derfor reagerer de på vold og krav fra indvandrerne med vold og krav mod deres egne og gaver og eftergivenhed overfor "de fremmede".

Men svaret på spørgsmålet om værdier er, at vi kun i begrænset omfang har fælles værdier med store grupper af dem, der indvandrer og gerne vil.

Ved at indsluse disse grupper destabiliserer vore politikere landet og forråder de værdier, vi har bygget vort samfund på, og som vi stort set deler med den vesteuropæiske kultur, der møjsommeligt har kæmpet sig ud af et præstevælde.

Det er forræderi at åbne grænserne for invasion af ideologier, som er fjendtlige mod dette.

Vi forhindrer jo ikke de andre kulturer i at blomstre bedst, de kan. De råder over lande og befolkninger, som er større end vore.

Hvilke værdier går vi da ind for ?

Er det retten til at begå røverier og vold ? Er det retten til at overdøve naboer med religiøse råb og himmelstræbende minareter ? Er det retten for mindretal til, hvis det passer dem, at indkalde forstærkninger fra udemokratiske lande med fjendtlig kultur og religion ?

Vil vi have medlemmer af folketinget, som repræsenterer blodhævn, ældreautoritet, mandsvælde, kvindeunder- trykkelse, præstestyre, skrifttyranni ?

Alt dette har vi selv været igennem, men er forhåbentlig kommet videre. Det er altså vigtigt, at vi gør os klart, hvilke værdier, vi er fælles om i Danmark, i Europa og i resten af verden.

I dag kan vi vel endnu de fleste enes om følgende værdier :

1 Afsky for vold. 2 Respekt for afvigende meninger, som dog også må respektere vore. 3 Frihed til at udtrykke dem.

4 Frihed til at klæde sig og klæde sig af, som man vil. 5 Frihed til at forske og formidle forskning.

6 Tolerance overfor, men ikke underkastelse under andre religiøse opfattelser.

7 Vor kulturarv : bygninger og landskaber med skønhed og særpræg.

Kommentar ; Alle disse værdier undergraves i dag systematisk :

1 : En overgang var boksning forvist fra TV-skærmene. Nu bringes der fyldige reportager på bedste sendetid. Også kvindeboksning og fri slåskampe. Vi diverteres også med det sidste på gaderne. Brosten og molotovcocktails er tilbehør. TV-folkene vil ikke have hætteforbud, for så er de bange for ikke at kunne få nærbilleder.

Godhjertede "humanister" vil integrere indvandrerungdommen, der ikke vil assimileres, ved at oplære den i og træne den i kampsport. Andre kæmper for at få dem ind i politi og hjemmeværn.

Trusler mod Den Danske Forening tages om en selvfølgelig ting.

Provokationer mod nazister, men aldrig mod kommunister - selv vold mod ejendom - hyldes af medierne.

2 og 3 : Er afvigerne nationale defameres de nådeløst eller undertrykkes

4 : Vi anerkender, at visse ansættelser gør det praktisk at det markeres med en genkendelig påklædning. Tørklædesagen drejer sig ikke om muslimers ret til at bære tørklæde eller turban i fritiden, men om deres ret til at anvende uniformering for at demonstrere magt på arbejdspladser.

5, 6 og 7 : Tænk, at det er blevet nødvendigt, at kæmpe for disse selvfølgeligheder.

Humanisme : Åndsretning, der groede frem under renæssancen, inspireret af den græsk-romersk-hellenis- tiske kulturs interesse for mennesket og menneskelivet, som en værdi jævnbyrdig med religionernes guddommeligheder.

Det førte til, at menneskets frembringelser i kunst og videnskab blev beundret, og menneskelig godhed efterhånden anerkendt som et ideal i sig selv - ikke blot som et diktat fra en overmægtig gud.

Af humanismen groede friere kunst og videnskaber og efterhånden frihedsidéerne, som vi ikke rigtigt har fordøjet endnu. Derfor fordrejes de, så at bekæmpelse af humanistiske budskaber, i religionens navn, gøres til humanisme.

Kulturkampens mest presserende opgave er da at forsvare den europæiske humanisme mod den invasion af etniciteter, bærende på dogmer og traditioner styret af religiøse tyrannier, der fremmes af Hootonkontoret for at bidrage til det kaos, som skal fremme sionistisk verdensmagt. Se også s. 99 om kaos.

*******

Wannseekonferencen.

Konference holdt i Gross Wannsee i Berlin 20. januar 1942. Den blev ledet af Reinhard Heydrich. Repræsentanter for alle tyske ministerier var tilstede, og Müller og Eichmann repræsenterede Gestapos hovedkvarter. Heydrich forklarede, at det var blevet overdraget ham af Göring at anordne en løsning af det jødiske problem. Dette er uden nærmere undersøgelse blevet tolket sådan, at konferencen besluttede, at alle jøder skulle udryddes. I Danmark har dette været den udelte opfattelse og er uden tvivl stadig den overvejende. Vi har vist, hvordan gymnasieungdom i bogen Endlösung forsøges bluffet til at opfatte togkøreplaner og jernbanespor som beviser for gaskamre.

I virkeligheden forklarede Heydrich, at krigen havde gjort Madagaskar-projektet upraktisk, og emigratinsprogrammet er nu med førerens godkendelse erstattet af evakuering mød Øst. Mere kan læses i Richard Verralls bog : "DØDE VIRKELIGT SEKS MILLIONER ? ", oversat ved Vestlig Samisdat 1998.

> > > * < < <

Weishaupt, Adam. (1748-1830)

Jødisk professor i Ingolstadt, som grundlagde ordenen Illuminati, "De oplyste", som indledte en målbevidst udnyttelse af hemmelige ordener for at samle og udøve politisk magt. Selv om Weishaupts oprindelige orden hurtigt blev forbudt, lykkedes det illuminaterne at infiltrere andre eksisterende frimurerorganisationer og at grundlægge ny. Deres idéer og indflydelse har lige siden været mærkbar i topledelsen af de mægtigste frimurerorganisationer og i andre organer for kontakt mellem de mægtigste medlemmer i international kapital og politik. Se Epistel 2. Litteratur : The Controversy of Zion af Douglas Reed og "Under Skorpionens Tecken" af Jüri Lina.

> > > * < < <

Weizmann, Chaim. (1874-1952)

En af sionismens topledere. Født i Hviderusland. Uddannet som kemiker blev han 1916-19 leder af det britiske admiralitets laboratorier. Sit nære kendskab til britiske og amerikanske magthavere udnyttede han med imponerende effektivitet. Med løfte om at bringe amerikanerne ind i krigen på Englands side lykkedes det ham at få Balfour til at love støtte til oprettelse af staten Israel i Palæstina. Se Balfourdeklarationen. 1921-31 og 1935-46 var han præsident for den sionistiske verdensorganisation og 1929-31 og 1935-46 desuden for Jewish Agency. Israels første præsident 1949-52.

Forholdet til Storbritannien og Churchill afkøledes noget med de sionistiske terrorgruppers aktiviteter også rettet mod britiske styrker.

1998 afsløredes, at han efter krigen havde stillet sine kemiske kundskaber til rådighed for en aktion som skulle myrde 6 mio. tyskere ved at forgifte drikkevandet i store tyske byer, Kun et tilfælde forhindrede, at planen blev ført ud i livet.

En slægtning, Eser Weizman, besøgte 16.1.96 som Israels præsident den tyske forbundsdag. Her forkyndte han, at Israel ikke vil tolerere hverken racisme eller neonazisme i Tyskland. Alle medlemmer af forbundsdagen spillede rørte og takkede med stående ovationer. 1999 blev han anklaget for korruption.

> > > * < < <

White, Harry Dexter ( 1892 - 1948)

Amerikansk økonom. Rådgiver og fra 1941 sekretær for USA's finansminister Morgentau, som var præsident Roosevelts måske nærmeste rådgiver. White blev den drivende kraft bag Morgentauplanen, som sigtede mod at udrydde al tysk industri og lade befolkningen sulte ihjel, til det niveau, som kunne ernæres ved landbrug alene. Læs nærmere under Morgentau og Morgentauplanen.

Gennem spionkuréren Elisabeth Bentley holdt White kontakt med Sovjetagenter og udbyggede netværk af spioner, to af dem for kommunist-Kina. Arbejdede utrætteligt for hævn og brutalitet mod tyskere og henviste fx. til Stalins liste over 50.000, som skulle skydes på stedet.

Blandt hans bedrifter indgik udlevering til russerne af trykplader, der satte dem i stand til at trykke store mængde okkupationspenge, som skabte inflation, hvis omkostninger amerikanerne fik lov til at betale. Det lykkedes ham også at bevilge et efterkrigslån på 10 mia. $ til Sovjetunionen. Det mærkeligste er dog at White-Morgentau fra finansministeriet var i stand til at styre præsidentens udenrigs- og forsvarspolitik med desavuering af fagministeriernes kyndigste embedsmænd.

Maggerparrets rædselsregime falmede, men holdt stand til ca. to år efter krigen. Da Morgentau's stjerne dalede strammede nettet sig om White. Ved en afhøring om uamerikansk virksomhed 1948 nægtede han enhver deltagelse i konspiration. Men få dage efter blev han fundet død, tilsyneladende på grund af et hjerteanfald.

I 1952 bekendte kommunistkuréren Elisabeth Bentley, hvis troværdighed blev omhyggeligt efterprøvet, overfor en senatskomite, at White var den, der havde forberedt Morgentauplanerne og "på vore vegne" havde drevet sagen hårdt.

> > > * < < <

Wiedergutmachung

Økonomisk godtgørelse betalt af Vesttyskland til Israel og jødiske ofre for nazisternes overgreb.

Baggrunden for kravet var holocaustdoktrinen, at nazisterne fortrinsvis i gaskamre udryddede 6 mio. jøder og brændte ligene i krematorier. Det lykkedes at presse Konrad Adenauer til at gå med til at betale w. med 450 mia. M., skønt kravet juridisk set var svagt funderet. Fx. er erstatningsansvar overfor Israel, som overhovedet ikke eksisterede på tidspunktet for forbrydelserne, naturligvis ikke holdbart. Alligevel har Vesttyskland leveret bl. a. jernbanemateriel, teleudstyr og maskiner til Israel.

Nov. 1998 er 102 mia. M. udbetalt. Deraf 78,4 mia. M. til forfulgte personer, især jøder i henhold til Federal restitution Law (BEG). Ny aftaler 1991 og 1993 med Polen, Hviderusland og Ukraine på 1,8 mia. M., skønt Polen og Sovjet i 1953 afstod fra yderligere erstatningsbetalinger. Der forventes yderligere betalinger på 24 mia. M.

Uden de tyske ydelser ville staten Israel ikke have kunnet fungere. Myten om holocaust blev derfor en gigantisk indtægtskilde, hvilket formodentlig er en af grundene til, at den forsvares med så stor frenesi.

Siden er krav rejst om, at arbejderne i tyske lejre bør have erstatning for den arbejdsløn, som de ikke fik udbetalt. Det er mærkeligt, at ingen peger på, at, hvis kravet er berettiget, må også slaverne i de sovjetiske slavelejre have krav på erstatning. Og måske de tyskere, der blev sendt til slavearbejde i Frankrig og England. Det kan hævdes, at der her er tale om krigsskadeerstatning.

Det samme kan i så fald hævdes om jødernes arbejde, idet jøderne havde erklæret Tyskland krig allerede i 1933. Under alle omstændigheder er det betænkeligt, at kun tabende stater stilles til regnskab for brud på internationale retsregler.

Amerikaneren dr. Arthur B. Butz påpeger, at w. skyldes et bedrageri. Den blev begrundet med anklagen om mord på 6 mio. jøder. Da dette massemord aldrig fandt sted, må Israel betale store beløb tilbage til Tyskland. Se s. 70.

> > > * < < <

Wiesel, Elie

Jødisk forfatter, som har slået sig op på beretninger om holocaust, hvilken han hævder at have bevidnet på nærmeste hold. På grund af sine billedrige skildringer af, hvad han påstår at have oplevet, fik han 1986 Nobels Fredspris. Beretningerne har imidlertid ikke kunnet tåle kritiske efterforskninger.

Gaskamrene i Auschwitz kendte han oprindelig ikke noget til. Han beskrev flammende grave med gigantiske flammer - en grav for voksne og en for børn. Wiesel selv stod i en række, der blev ført frem til tre skridt fra flammerne, så til to skridt. "To skridt fra graven blev vi beordret til at dreje til venstre og tvunget til at gå ind i barakkerne." Hvor grusomt, så nær den endelige løsning ! Men den var altså ikke fundet endnu. Undersøgelser har vist, at grundvandet står højt i Auschwitz. Man kan ikke lave sådanne grave, og ingen har heller forklaret, hvordan man kunne fremstille disse mægtige flammer. Og hvis det nu var, er det svært at forestille sig, at man skridt for skridt kunne nærme sig den beskrevne holocaust uden panik og uden at der gik ild i tøj, hår og skæg. Vi har prøvet at brænde tørre marker af i Bohuslen, og når flammerne rigtigt slog op mod himmelen, kunne vi ikke komme nærmere end 4 - 5 m. Så ændrede Wiesel sine historier til den vedtagne om gaskamre og krematorier.

1958 udgav han i Paris bogen La Nuit, Natten. Den blev 1962 oversat til tysk med titlen "Die Nacht zu begraben". Her oversættes vedrørende Auschwitz : krematorium som tilintetgørelseslejr eller gaskammer, og udryddet som gasset. Tilsvarende fordrejninger vedrørende Buchenwald.

Her en smagsprøve fra hans bog Legends of Our Time New York 1982 : Hvad skriver du ? spurgte rabbineren. "Historier" sagde jeg. Han ville vide hvilke historier : sande historier. "Om mennesker du kendte ?" Ja, om ting, som er sket eller som kunne være sket. "Men de skete ikke ?" Nej, ikke alle sammen. Faktisk var nogle frit opfundet lige fra begyndelsen til enden. Rabbineren bøjede sig forover, som om han ville mønstre mig fra hoved til fod og sagde mere sørgmodig end ærgerlig: "Det vil sige, at du skriver løgne!". Jeg svarede ikke straks. Barnet i mig, som var blevet skændt på, havde ikke noget at svare til sit forsvar. Alligevel måtte jeg retfærdiggøre mig : "Tingene er ikke så enkle, rabbiner. Mange hændelser sker, er dog ikke sande. Andre er derimod sande, men finder ikke sted". Se også Storyteller s. 153.

Institute for Historical Review tilbyder en kort og klar lille brochure ved Robert Faurisson : "Et prominent falsk vidne : Elie Wiesel."

> > > * < < <

Wiesenthal, Simon

Har modtaget et væld af æresbevisninger som verdens førende "nazijæger" - efter krigen. En film er komponeret over den myte, han har komponeret over sit eget liv, hvis detailler vedrørende krigsperioden tegner sig uklare. En magtfuld organisation bærer hans navn : Wiesenthalcentret i Los Angeles. Som propagandist har han været succesrig. Men hans virkelige bedrifter som efterforsker bestrides ikke kun af revisionister, men også fra jødisk side, f.eks. af Østrigs regeringsleder Bruno Kreisky.

Institute for Historical Review tilbyder en letlæst og klar brochure ved Marc Weber : SIMON WIESENTHAL, en falsk "nazijæger." Den tilgrundliggende artikel kan læses i The Journal of Historical Review (vinteren 1989-90, bind 9, nr. 4) med fuldstændig kildereference.

> > > * < < <

Ytringsfrihed.

Garanteres os alle af FN's menneskeretskonventioner, af de europæiske konventioner og af grundlovene i Skandinavien og flere lande deriblandt Tyskland. I virkeligheden er der trukket skarpe grænser for, hvad man må sige i Tyskland, Østrig, Frankrig og nu også Schweiz. Det er forbudt at tvivle på holdbarheden i beretningerne om nazisternes mord på 6 mio. jøder. I de senere år er 6 - 8000 mennesker i Tyskland blevet sat i fængsel for at have omtalt revisionistisk forskning. I Frankrig er professor Robert Faurisson blevet idømt hårde bøder. I Schweiz blev Jürgen Graf 1999 dømt til 15 måneders fængsel. Alt dette i strid med menneskeretighederne.

EU hylder officielt med stærke ord disse rettigheder. Ved en højtidelig fælleserklæring 5.4.1977 af EU-parlamentet, Europarådet og Kommissionen OM DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER bedyredes respekt, navnlig for "den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950."

Men parlamentets talsmand oplyser i et brev til os 13.4.1999, at parlamentets linje er den, "at retsforfølgelse af visse handlinger, som f.eks. benægtelse af holocaust, udelukkende henhører under de enkelte medlemsstaters ansvarsområde."

Han tilføjer på vegne af det udvalg, han er formand for, "at ethvert forsøg på at benægte eller forklejne den historisk anerkendte kendsgerning, at holocaust har fundet

Ingen fra parlamentet har besvaret dette brev eller sendt de ønskede oversættelser, som parlamentets kontor i København gentagne gange har rykket for. Det har heller ikke været muligt at få danske EU-parlamentarikere eller Amnesty til at reagere.

Vestlig Samisdat får sin egen hjemmeside : www.samisdat.dk. Hermed erstattes samisdatbrevene af Epistler og af denne vejleder i mediejunglen.

2000 11. januar starter David Irvings bagvaskelsessag mod Penguin-forlaget og fortsætter til dom d. 11. april. Se Irving s. 76 ff. og Penguin-Lipstadt-processen s. 136 ff.

I januar arrangerer den svenske statsminister Göran Persson konferencen : "Stockholms Internationella Forum om Förintelsen." Regeringer er indbudt til at sende delegationer og møder talstærkt op. Arrangørerne har desuden inviteret udvalgte eksperter. På denne måde er alt fra indbydernes side kontrolleret.

Af konferencens informationssekretær Veronica Bard Brenius fik vi oplyst, at arrangørerne med "förintelsen" tænkte på "shoa eller holocaust : utrotandet av det judiska folket med en bestemt teknik, som var beordret af Hitler". Hun ville dog ikke ytre sig om ofrenes antal, da man ikke hæftede sig så meget ved tallene.

Vi fandt det uheldigt, at dette spørgsmål, som har bragt så mange i fængsel, ikke interesserede konferencen og skrev 23.01.2000 til den danske og svenske statsminister og påpegede dette.

Vi understregede nødvendigheden af absolut forsknings- og ytringsfrihed, og at propaganda - især krigspropaganda - bør bekæmpes.

I konsekvens af dette foreslog vi, at konferencen hyldede mindet om den franske modstandshelt Paul Rassinier, der interneredes i tyske koncentrationslejre, men som efter krigen var blandt de første, der gjorde op med krigstidens propagandaløgne og rakte hånden ud til slagne tidligere modstandere.

Vi fandt det naturligt, at Nyrup Rasmussen tog initiativet til denne gestus, men vi fik aldrig svar hverken af ham eller af Göran Persson. Vi vil bringe den fulde ordlyd af brevene i en kommende epistel.

Da "Dansk center for holocaust- og folkedrabsstudier" blev etableret, fandt vi det naturligt at forhøre os om, hvad centeret ville forstå ved holocaust og holocaustfornægtelse. Man bad os formulere spørgsmålet skriftligt, og det gjorde vi 12.02.2000, idet vi præciserede det nøjere i 23 punkter.

28/2 fik vi oplyst, at brevet var viderebragt til centrets bestyrelsesformand og dets direktør, som begge er histo- rikere, og at vi snart skulle få svar. Det er dog ikke sket indtil i dag, den 6/7 2000.

Vi vil bringe den fulde ordlyd af brevene sammen med brevene til statsministrene, og hvis centret svarer, vil vi også bringe centrets svar.

*******

Nogle vigtige og interessante bøger :

Jewish History, Jewiah Religion, The Weight of Threee Thousand Years, Israel Shahak, Pluto Press, London 1994.

Judisk Historia, Judisk Religion, ved Lars Adelskogh. Forlaget Foinix, 1996.

Germany Must Perish. Theodore Kaufman .

Did Six Million Really Die ? Richard Harwood; Historical Review Press.

Døde Virkeligt Seks Millioner ? Vestlig Samisdat, 1998.

Did Six Million Really Die ? Barbara Kulaszka, en af Zündels juridiske rådgivere gør rede for retssagerne.

The Holocaust on Trial. The Case of Ernst Zundel. Robert. Lenski; REPORTER PRESS 1989.

Auschwitz, The End of a Legend, a critique of J.-C. Pressac, Carlo Mattogno, IHR 1994

Der Auschwitz Mythos;- Dansk : Jeg var i Auschwitz. Thies Christophersen.

The holocaut story and the lies of Ulysses. Paul Rassinier.

Die Jahrhundert-Provokation. Paul Rassinier.

Innocent at Dachau, Joseph Halow, IHR.

Advance To Barbarism, F.J.P. Veale, London 1948, IHR 1979/1993

THE FORCED WAR When pieceful Revision Failed / David L Hoggan / 1989

Perpetual War for Perpetual Piece, a critical examination of the foreign Policy og Franklin Delano Roosevelt and its Aftermath, edited by Harry Elmer Barnes, The Caxton Printers, Idaho 1953, Medarbejdere George Morgenstern, Charles Callan Tansill, William Henry Chamberlin, Percy L.Greaves. Jr., William L. Neumann, Frederic R. Sanborn, Georg A. Lundberg

The Hoax of the Twentieth Century, The Case against the presumed extermination of European Jewry, Arthur R. Butz, Først 1976, IHR, 10 . USprint 1997

Falsehood in Wartime, propaganda Lies of the First World War, Arthur Ponsonby, member of Parliament. Først i London 1928, i New York 1929, IHR1980.91

Other Losses, James Bacque, Stoddard Publishing Company, Toronto.

Crimes and Mercies, 1997. James Bacque - Efter studier i Moakva : 9 mio. tyskere ombragt de første fem år efter krigen

Eye for an Eye, John Sack,

Flashpoint, Kristallnacht 1938. Ingrid Weckert. IHR. Krystalnatten i ny belysning.

En anarkists erindringer Pjotr Kropotkin. Gyldendals Uglebøger 1965, Forord af Georg Brandes. Gribende folkelivsskildring fra hans barndom (fyrsteligt født 1842) og interessant beretning om hans politiske arbejde. (død 1921)

Anarkistiske erindringer, Emma Goldman . Samlerens Bogklub, Borgens Forlag 1976. Amerikansk kommunistpige rejser til Sovjet og slipper ud igen,

Rosa Luxemburg. Politiske skrifter. Tiderne skifter, 1976, Forord Toni Liversage, 320 s. Selv den revolutionæreste venstrefløj afviste at trykke alle disse, hendes tanker.

Revolusjon og kjærlighet, Aleksandra Kollontaj . PaxBibliotek, Pax Forlag 1977. Brevkasseagtigt om kæresteproblemer i det revolutionære kommunistsamfund.

Vittnen från Gulag, Internationella Sacharov Hearingens dokument om förtrycket i Sovjet, Stiftelsen för mänskliga rättigheter i Östeuropa, 1976.

Vägen genom Stalins läger. Pjotr Jakir. Den berømte general Jakir blev henrettet af Stalin og hans lille søn blev forvist. I bogen fortæller den ukuelige Pjotr om sin odyssé gennem slave- og straffelejre.

Jeg valgte friheden. Victor A. Kravchenko. Prior, 1947.

En der overlevede. Alexander Barmine, Samlerens Forlag, 1948. Fremragende erindringer skildrer Alexanders udvikling fra barndommens iagttagelser af de voldsomme begivenheder til revolutionær og snart rød kriger stigende i graderne til officer og diplomat, indtil truslen fra Stalin i 1937 tvang ham til at flygte fra sovjets Athen-legation. Hans analyse af Stalins terrorstyre illustreret gennem egne oplevelser som diplomat og topembedsmand i det internationale spil er uvurderlig.

Min tunge vandring. Jevgenija Ginzburg. Gyldendal, Cop. 1967, da. 1968. Den hengivne kommunistiske akademiker skildrer, hvordan hun pludselig bliver anklaget for at være fjende af folket, Hun erklærer sig uskyldig og dømmes derfor af en militærdomstol. Undgår dødsdommen men ikke slavearbejde i Sibirien. Læs begyndelsen og sammenlign med inkvisitionens taktik i dag. Utroligt velskrevet,

Uønsket vidne. Sudoplatov, Pavel. Erindringer af en sovjetisk efterretningsofficer, som overlevede i selve systemet endda med en del af troen i behold.

Berias gårdar. (1945-1954) Unto Parvilahti. Söderströms, 1958. Parvilahti fortæller med megen humor om sin arrestation og siden udlevering til Sovjet, der ekspederer ham videre gennem slavelejrene.

Kremls Klockor. Arvo Tuominen. En finsk kommunists beretning om sit ophold nær sovjetmagtens centrum og om flugten i sidste minut tilbage til Vesten (Stockholm).

Sant vittnesbörd. Vladimir og Evdokia Petrov. Sven-Erik Berghs Förlag, 1956. (Originalens titel Empire of fear)

Bondedreng i Sibirien gør gennem partiet karriere som cifferekspert, medens landsbyen udslettes. Flygter 1937, da han kaldes hjem til Moskva, dramatisk fra sin tjeneste i Australien.

Ved hjælp af bedrag, Mossad set indefra, Claire Hoy & Victor Ostrovsky, Stoddart Publishing, Canada og Samleren. begge 1990

Kampen om Mossad. Victor Ostrovsky,

Selvafsløringer : Litterære afhandlinger. Harald Nielsen.

For menneskets skyld. Ilja Ehrenburg -

Kommandant i Auschwitz. Rudolf Höss

Holocaust bakgrund, frågor och problem. Lars Magnuson

Verbrechen an deutschem Volk. Erich Kern .

Hitler's willing executioners. Daniel Jonah Goldhagen

Bombarder hovedkvarteret Mikkel Plum,.

Ekstraparlamentarisme ? Niels MunkPlum .

Hvad er det egentlig vi vil ? Niels Munk Plum, .

Tryk og tilpasning. Jensen, Bent.

Mein Kampf, Adolf Hitler, 1925.27, oversat Clara Hammerich, Indledn. Sven Henningsen, Paludans fiolbibliotek . 1-3 popl 1966, 6 opl.1989

Korstog i Europa, Dwight D. Eisenhower, 1948, Eiler Wangels Forlag

Minnen, G. Mannerheim,, Holger Schildts Förlag, Helsingfors . 1952

Verdenskrigen Winston Churchill.

Into The Darkness. An uncensored report from inside the The Third Reich at War, Lothrop Stoddard. IHR.

Om ansvaret for 2. verdenskrig Ved Søren Sørensen . Tekster af og om Hitler. Trevor-Roper og A: J: P. Taylor, Hillbruber, Eichholtz, Hass.

A Genius for War. Carlo D'Este. Om Georges Patton. Se dette opslag.

Verdenskrigen 1939-1945 / 3 bind : 1945, 1946 og 1947 i forbindelse med Det udenrigspolitiske institut i Stockholm. Redaktører : Ragnvald lindström, Torolf Elster,Norge, minister F. Skov, Danm., Herbert Tingsten, Sverige, Det danske forlag. Tilblivelsesårene gør værket interessant.

Jailed in Democratic Germany. Hans Schmidt.

End Times End Games. Hans Schmidt

Separation and its Discontents. Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism. Kevin MacDonald, Praeger.

Secret Societies and Subversive Movements, Nesta H. Webster, London 1924

Grænseløs Skændsel, Douglas Reed, Forlaget af 1939.

Bag Horisonten, Douglas Reed, Haase og Søn 1946.

Galskabens Kavalkade; Douglas Reed,

The controvercy of Zion, Douglas Reed, Først 1978, Dolphin Press, Durban. Se opslaget om forfatteren.

Eksempler på David Irvings arbejder : The Destruction of Dresden. Hitlers War. Churchills War. From Guernica

to Viet Nam. Trods de tusinder af sider er bøgerne interessante, hvor man end vælger at slå op.

Grundlagen zur Zeitgeschichte / Ernst Gauss, Grabert Verlag, 1994. Grundigt opslagsværk i revisionismens hovedemner.

Ein Handbuch über strittige Fragen, Ernst Gauss, Grabert Verlag, 1994.

Jürgen Graf's arbejder : Se opslaget .

And The Truth shall set you free. David Icke .

Ingen tør kalde det sammenscærgelse. Gary Allen .

Sovjet hotar Sverige, Júri Lina, Förlaget FAAG, Stockh, 1983

Sovjetisk inflytande i Sverige, Jüri Lina, Forlaget Referent. Stockholm 1997.

Under Skorpionens Tecken, Júri Lina, Forlaget Referent 1999. Se opslaget : Lina, Jüri.

Talmud=Jude, Aug. Rohling, tilbageført til tysk fra fransk af Carl Paasch, 1890. Første efterkrigsudgave Liberty Bell Publications 1981

Der TALMUD in nichtjúdischer Beleuchtung" ved Br. A. Luzsenszky, Budapest 1931

. TALMUD i uddrag ved Aage H. Andersen . Med citat af den kristne jøde Georg F. Løwe, som sætter vore "kristne" teologer på plads og fint karakteriserer det centrale i Jesu forkyndelse. Og citat af biskop H Martensnens"Den kristelige Ethik."

"MOSES OG DANSKERNE", Marianne Herlufsdatter. Med citater fra Det Gamle Testamente dokumenteres, at den mosaiske lære, som bygger på Mosebøgerne, er en erobrerreligion, en magtideologi.

"Jøderne og deres løgne." Martin Luther. Læseværdig efter 400 år,

"Lad nu jøderne få ordet." Olga Eggers, Kampskrift 1939 ell. 40 af den før krigen meget læste forfatterinde. Citater og karikaturer. Hvis man synes, at de sidste er for grove, bør det erindres, at vestmagternes karikaturer af tyskere var - og ofte er - lige så uvenlige.

Jøden som fredsstifter, 1918, Louis Levy

Mein Leben als deutscher Jude. Nahum Goldman :

Sagnet om Jesus.Georg Brandes .

Gåder omkring Jesu liv før og efter korsfæstelsen. Kirsten Bang,

Døde Jesus i Indien ? Carl-Göte. Axheim.

Buddha und Jesus in ihren Paralleltexte.

Var Jesus Buddhist ? , Wilh. Hübbe-Schleiden .

Mennesket Jesus. Barbara Thiering,.

Bedrageriet med Dødehavsrullerne. Michael. Baigent.

Noack, Bent.,Om Fadervor

Nahayana

De fremmede i landet, Mogens Glistrup/ Nordisk bogforlag 1992, 196 sider.

Koranen oversat fra arabisk af K V. Zettersten. Wahlström och Widstrand, Stockholm

Muhammeds liv, Frantz Buhl. Gyldendal 1903

Muhammedansk mystik , Oversat og kommenteret af johannes Pedersen, Gyldendal 1952

Shi'a Iranska Islams Urkunder, Åke Ohlmarks LTs förlag, Stockh. 1980

Islam og samfundet, Bo Utas, Nyt Nordisk Forlag 1982

.

Periodika :

Journal of Historical Review. Se dette opslag

THE BARNES REVIEW. 130 Third Street SE Wash. DC 20003. Nyttigt tidsskrift, hvis målsætning er at bringe historien i overensstemmelse med fakta.

Spotlight. Ugeavis udgivet samme sted som foregående.

Nexus. Se dette opslag.

Salt. Nyt svensk dissident-tidsskrift

Danskeren

Fri information om invandringen.

National Journal. Tysk eksilskrift med værdifuld information.

Palæstina Orientering

Forlag :

HE NOONTIDE PRESS. . . . . .PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA Meget omfattende og varieret bogtilbud.

NATIONAL VANGUARD BOOKS . . . . . POB 330, Hillsboro, WV 24946, USA. Omfattende tilbud af historisk - deriblandt revisionistisk - litteratur. Udgiver også et magasin.

LIBERTY BELL PUBLICATIONS . . . . PO Box 21, Reedy WV 25270, USA. Ret højreorienteet udvalg, men mange intelligente skrifter.

VRIEJ HISTORISCH ONDERZOEK . . . . . Postfach 60, B-2600 Berchen 2, Belgien (Flandern) Om vigtige revisionistiske arbejder. Udgiver nu også "Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung" med Germar Rudolf som chefredaktør.

VERLAG NEUE VISIONEN . . . .Postfach, CH - 5436 Würenlos, Schweitz Tilbyder bl.a. Jürgen Graf's bøger og bog om Tysklands undergravede grundlov og "Der babylonische Talmud."

Versandsbuchhandlung GRABERT . . . . . . Postfach 1629, D - 72006 Tübingen. Pioner på den fri forsknings område, og derfor forfulgt af myndighederne, men lykkes stadig at udsende interessante bøger.

Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung . . . . . .Postfach 1643, D - 32590 Vlotho. Bringer skriftrækken Historische Tatsachen, hvis hovedkraft er Udo Walendy.