E. : Breve om sandhed, fred og ret

Rubjerg 23.01.2000

Til Danmarks Statsminister og Danmarks Udenrigsminister.

Vedrørende Nutidshistorien og dens betydning for Danmark og dansk udenrigspolitik.

Ved folketingets behandling af Duetofts forslag om et center for studier af holocaust noterede jeg, at statsminister Nyrup Rasmussen i sit svar bemærkede, at han ønskede en bred undersøgelse.

Jeg så med tilfredshed på dette som et løfte om at undersøgelserne skulle give plads for alle vor tids saglige historieopfattelser og da især den såkaldt historiske revisionisme, der skridt efter skridt har afsløret en lang række skævheder i den etablerede historieskrivning, og vist, at de har sin rod i verdenskrigens vinklinger og krigspropaganda.

Den etablerede presse har undladt at omtale selv sensationelle hændelser som Zündelprocesserne i Ottawa og omredigeringen af mindestenene i Auschwitz. Men med internettet bliver det mere og mere vanskeligt at forhindre, at sandhederne kryber frem. Det vil hævne sig ikke at indse dette.

Et centrum for den revisionistiske forskning er Institute for Historical Review i Californien. Det har i over tyve år arrangeret konferenser med deltagelse af forskere fra hele verden. Det har udgivet og solgt en lang række vigtige værker. Det udgiver tidsskriftet Journal of Historical Review, der orienterer om forskningen . Tidligere årgange kan erhverves og giver samlet et godt billede af historieforskningens udvikling især i det sidste kvarte århundrede.

Personer, som er fortrolige med den revisionistiske forskning bør selvsagt have plads i det foreslåede center. Hvis det skal inspirere til undervisning på alle niveauer vil det være en katastrofe om arbejdet endnu et halvt århundrede efter den store krigs afslutning lader sig præge af propagandaen under og efter krigen. Ungdommen, der surfer på nettet, vil snart opdage, at man forsøger at føre den bag lyset og vende sig med foragt mod de ansvarlige.

Når den svenske regering nu indkalder til internationalt "Forum om Förintelsen" bør revisionister, dvs personer, der respekterer historiske kendsgerninger, også når de er besværlige, indgå i den delegation, som Danmark sender.

Det er da skuffende, at man da netop sender personer der hårdnakket har bekæmpet de ny erkendelser. Også på anden måde er valget mærkeligt. Det danske udenrigsministerium bør ikke repræsenteres ved B'nai Britt, for hvilken Bent Melchior er en fremtrædende repræsentant. Og dansk historieforskning ikke af samme person og hans åbenlyse sympatisører. Jacque Blum har for åbent fjernsyn fornægtet, at mindestenene i Auschwitz er blevet ændret. Bent Melchior, der var til stede, har i dagspressen støttet dem, der forfægtede denne utrolige påstand. Enhver kan i Auschwitz læse, at der ikke mere står 4 mio. på stenene. Vi gør rede for dette i Samisdat 5 og 6, som også kan hentes på nettet, www.samisdat.dk. Der kan man også hente vor oversættelse af Did Six Million Really Die ? I efterskriftet peger vi på skævhederne i det skrift, som den svenske regering har bekostet.

To ting bør fremhæves på konferencen

1. Betydningen af forskningens absolutte frihed, og af ytringsfriheden. Disse friheder bør også gælde forskningen af holocaust. I vort naboland sidder personer fængslede fordi de har hævdet revisionistiske påstande, som vi nu kan se bekræftet i vore nyeste opslagsværker. Konferensen bør tage afstand fra dette barbari, og jeg opfordrer ministeriet til at udforme en fordømmelse af retsregler, der indskrænker saglig forskning og ytringsfrihed. Den bør forelægges til vedtagelse på konferencen.

2. Propaganda - især krigspropaganda bør bekæmpes. I vore samisdat, som kan hentes ind på nettet eller bestilles direkte hos os, viser vi, med henvisning til renommerede forskere, at den etablerede historieforskning stadig et halvt århundrede efter den store krigs afslutning lader sig præge af propagandaen under og efter krigen.

Vi viser i vore samisdat, hvor afgørende revisionisterne har korrigeret det billede, som krigspropagandaen konstruerede og efter krigen drev videre overfor den tabende part.

Af særlig interesse i forhold til holocausttemaet er den alt for negligerede kendsgerning : at holocaust er en jødisk ikke en tysk specialitet. Enhver opmærksom læser af biblen kan se, at udryddelse af alle folkeslag, der kom i vejen for jøderne var noget centralt i den jødiske religion.

Præcis dokumentation kan læses i "Moses og Danskerne".

Oplægget til konferencen var temmeligt uklart. Der taltes om "förintelsen", som om alle ved, hvilken förintelse, det handler om. Er det indianerne, armenierne amalekiterne, tutsier, ukrainere, kosovoalbanerne eller andre, der tænkes på, eller dem alle? Skal alle behandles ligeværdigt ?

Der tales om "förnekandet". Så burde det præciseres, hvad, der fornægtes - hvilke påstande - vedrørende hvilke folk ?

For at få større klarhed ringede jeg til konferencens kontaktpersoner og information og blev henvist til fru Veronica Bard Brenius.

Fru V.B.B. gav udtryk for, at arrangørerne prioriterede, hvad hun kaldte "Utrotandet av judiske folket"; men hun ville ikke præcisere, hvad man dermed mente, da man ikke fæstede sig så meget ved tallene (siffrorna).

V.B.B.delte den almindeligt udbredte opfattelse, at Hitler beordrede udryddelse af alle jøder. Endeløs forsken har vist, at dette er umuligt at dokumentere. Det står alene fast, at han lod dem internere, efter at de havde erklæret Tyskland krig, hvad de havde gjort allerede inden han kom til magten. Dette er der forbavsende stille om. Det samme gælder den jødiske deklaration om totaludryddelse af det tyske folk. Men denne absolutte hensigt er uomtvisteligt dokumenteret med bogen "Germany Must Perish", som blev skrevet af en af præsident Roosevelts nære rådgivere,

Theodore Kaufman. Han skrev, at Tyskland var fuldstændigt uden kultur og derfor skulle det tyske sprog udslettes og hver eneste levende tysk person udryddes. Landet skulle derefter stykkes op mellem nabostaterne. Denne råhed, parret med uvidenhed, blev fulgt praktisk op af andre Roosevelt-rådgivere, især Henry Morgentau, og ud over den nådeløse krig, der spillede Østeuropa i hænderne på Stalin, kronedes anstrengelserne med general Eisenhowers mord på ca. 1 mio. forsvarsløse tyske fanger og Chaim Weizmanns forsøg på at dræbe 6 mio. tyskere ved at forgifte drikkevandet i de store tyske byer. Begge dele efter Krigens afslutning.

Hvis baggrunden for folkemord skal undersøges kan disse uhyggelige kendsgerninger, som længe har været hemmeligholdt, ikke forties.

Lige så lidt kan det forties, at den holocaustberetning, som man gennem årtier har hævdet, er blevet uholdbar.

Det er vigtigt at understrege, at de banebrydende revisionister ikke var nazister. Et navn bør drages frem og hædres på denne konference. Den franske professor Paul Rassinier var socialist og modstandsmand. Han blev som sådan interneret i tyske kz.-lejre, og kom ud nedbrudt af sygdom. Men ud fra sin dyrt erhvervede viden harmedes han over, at krigstidens propagandaløgne mod Tyskland ikke blot fortsatte, men intensiveredes efter krigens afslutning. Han startede sin egen forskning og på grundlag af den et oplysningsarbejde rettet mod usandhederne. Det fortsatte til hans alt for tidlige død. Især engelsksprogede forskere og skribenter har ført hans arbejde videre. Det er på tide, at skandinaver gør det samme.

Som en enestående uforfærdet skikkelse i kampen mod giftig propaganda bør Paul Rassinier's navn drages frem og hædres på denne konference.

Jeg har samtidig skrevet til Sveriges statsminister og peget på de foreslåede imitiativer; men jeg finder det rimeligt, at Danmark tager initiativet.

Jeg vil meget gerne underrettes om Deres stilling til det fremførte.

Med venlig hilsen

Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken

Tele. 98 99 65 74

* * * * *

Rubjerg 23.01.2000

Regeringskansliet, Stockholm

Til Sveriges statsminister og "Stockholms Internationella Forum om Förintelsen"

Betragtninger i anledning af opbygningen af statsstøttede centre for forskning om massemord og holocaust, aktualiseret af konferencen "Stockholms Internationella Forum om Förintelsen, som kaldes "En konferens om utbildning, hågkomst och forskning."

Det er vigtige spørgsmål, som desværre er utilfredsstillende behandlet i media.

Når statsmagten engagerer sig, er det derfor vigtigt, at den fremlægger alle relevante sider, også dem, som de herskende mediekanaler længe har søgt at undgå.

Idet jeg takker for tilsendelsen af den udfærdigede konferencebrochure, vil jeg pege på, at udformningen præges af lignende uklarheder som dem, der kendetegner mediedebatten.

Der tales om "förintelsen", som om alle ved, hvilken förintelse, det handler om. Er det indianerne, armenierne amalekiterne, tutsier, ukrainere, kosovoalbanerne eller andre, der tænkes på ? Skal de alle behandles ligeværdigt ?

Der tales om "förnekandet". Så bør det præciseres, hvad, der fornægtes - hvilke påstande - vedrørende hvilke folk ?

For at få større klarhed ringede jeg til konferencens kontaktpersoner og information og blev henvist til fru Veronica Bard Brenius.

Hun ville vide, om jeg var forsker. Jeg oplyste, at jeg var amatørforsker og skrev om disse ting.

Jeg bad om at få oplyst, hvad arrangørerne forstod ved "förintelsen". Jeg forstod V. B. B.'s forklaring sådan , at det var "holocaust" eller "shoa", eller "utrotandet av det judiska folket" med en bestemt industriel teknik, som var beordret af Hitler.

V.B.B. sagde, at man ikke hæftede sig så meget ved antallet (siffrorna)

Men antallet er af ikke ringe betydning, hvis man skal diskutere "förnekandet". I Tyskland sidder folk fængslet, fordi de har hævdet, at tabet af jødiske menneskeliv i de tyske lejre var betydeligt mindre, end det længe har været hævdet, og at de har ret, kan man i dag læse i de nyeste nordiske opslagsværker.

At straffe et sådant sagligt begrundet "förnekande" er barbariskt. Konferensen bør vedtage en udtalelse rettet imod at kritik af holocaust så vel som andre historiske opfattelser er blevet gjort eller gøres strafbare.

Jeg spurgte om repræsentanter for den historiske revisionisme var indbudt og nævnte det californiske Institute for Historical Review. Jeg forstod, at V.B.B. ikke kendte dette. Da jeg forklarede om dets indsats, noterede hun dette og navnet på det tidsskrift, som det udgiver.

Jeg må deraf slutte, at man ikke har indkaldt eksperter fra dette berømte institut.

Jeg vil da påpege, at det i over tyve år har arrangeret konferenser med deltagelse af forskere fra hele verden. Det har udgivet og solgt en lang række banebrydende værker, og udgivet tidsskriftet Journal of Historical Review. Tidligere årgange af dette strengt saglige tidsskrift kan erhverves og giver sammen et godt billede af historieforskningens udvikling især i det sidste kvarte århundrede.

Det er forskere med tilknytning til dette center, der har fremskaffet de beviser, som så drastisk har reduceret de påståede tabstal i de tyske kz-lejre og har påvist det uholdbare i en mængde påstande fremført under og efter krigen.

Nordisk presse og dominerende media uden for Norden har længe undgået at omtale denne forskning, men gennem internettet bliver den mere og mere kendt.

Det vil være ulykkeligt hvis revisionisternes forskningsresultater ikke anerkendes i forskningscentret og på konferencen.

Hvis centeret skal inspirere til undervisning på alle niveauer vil det af flere grunde være katastrofalt, om det forsvarer for længst tabte positioner.

Ungdommen, der surfer på nettet, vil snart opdage, at man fører dem bag lyset og vende sig med foragt mod de ansvarlige.

På vor hjemmeside, www.samisdat.dk viser vi, hvor afgørende revisionisterne har korrigeret det billede krigspropagandaen konstruerede under krigen og bag efter drev videre overfor den tabende part.

Samme sted bringer vi en oversættelse til dansk af det skelsættende arbejde "Did Six Million Really Die". I efterskriftet peger vi på svagheder i skriftet " - om detta må ni berátta - - - "

Og vi peger på den oversete kendsgerning : at holocaust er en jødisk ikke en tysk specialitet. Enhver opmærksom læser af biblen kan se, at udryddelse af alle folkeslag, der kom i vejen for jøderne var noget centralt i den jødiske religion. Præcis dokumentation kan læses i "Moses og Danskerne".

V. B. B. mente, at Hitler beordrede udryddelse af alle jøderne. Det har man netop ikke kunnet dokumentere - kun at han lod dem internere, efter at de havde erklæret Tyskland krig, hvad de havde gjort allerede inden han kom til magten. Dette er der forbavsende stille om. Det samme gælder den jødiske deklaration om totaludryddelse af det tyske folk. Men den er uomtvisteligt dokumenteret med bogen "Germany Must Perish", som blev skrevet af en af præsident Roosevelts nære rådgivere Theodore Kaufman. Han skrev, at Tyskland var fuldstændigt uden kultur og derfor skulle det tyske sprog udslettes og hver eneste levende tysk person udryddes. Landet skulle derefter stykkes op mellem nabostaterne. Denne råhed parret med uvidenhed blev fulgt praktisk op af andre Roosevelt-rådgivere, især Henry Morgentau, og udover den nådeløse krig, der spillede Østeuropa i hænderne på Stalin, kronedes anstrengelserne med general Eisenhowers mord på ca, 1 mio. forsvarsløse tyske soldater og Chaim Weizmanns forsøg på at dræbe 6 mio. tyskere ved at forgifte drikkevandet i de store tyske byer. Begge dele efter Krigens afslutning.

Hvis baggrunden for folkemord skal undersøges kan disse uhyggelige kendsgerninger. som længe har været hemmeligholdt, ikke forties.

Lige så lidt kan det forties, at den holocaustberetning, som man gennem årtier har hævdet, er blevet uholdbar. Her var talmystik vigtig. 6 mio. jøder blev myrdet, hævdede man, og mange hævder det stadig. Det samme påstod man også efter første verdenskrig ! Af de denne gang myrdede hævdede man, at 4 mio. var henrettet i Auschwitz-Birkenau ved hjælp af gaskamre.

Det sidste tal er nu definitivt forladt af moderne opslagsbøger, som dog endnu er tilbageholdende med at oplyse hvorfor.

Når forskere fra hele verden kaldes sammen, bør dette diskuteres åbent.

Det er vigtigt at understrege, at de banebrydende revisionister ikke var nazister. Et navn bør hædres på denne konference : Den franske professor Paul Rassinier. Han var socialist og modstandsmand og blev som sådan interneret i tyske kz.-lejre. Ud fra sin dyrt erhvervede viden harmedes han over at krigstidens propagandaløgne mod Tyskland ikke blot fortsatte, men intensiveredes efter krigens afslutning. Han startede sin egen forskning og på grundlag af den et oplysningsarbejde rettet mod usandhederne. Det fortsatte til hans alt for tidlige død. Især engelsksprogede forskere og skribenter har ført hans arbejde videre. Det er på tide, at skandinaver gør det samme.

Jeg vil meget gerne underrettes om Deres, og centerets holdning til det fremførte.

Med venlig hilsen

Lars Thirslund

Lønstrupvej 122 DK - 94 80 Løkken Tele : 00945 98 99 65 74

Pressemeddelelse

Januar år 2000

Fra Danmark er sendt følgende forslag til konferencen "Stockholms Internationella Forum om Förintelsen"

1. Forskningsfrihed og ytringsfrihed er essentielle for troværdig historieskrivning. I Tyskland og visse andre stater forfølges kritik af holocaust med fængselsstraffe.

Konferencen opfordres til at udtale afstandtagen fra denne forbrydelse mod menneskerettighederne. Udtalelsen bør sendes til de pågældende staters regeringer og til EU.

2. Propagandaoverdrivelser og -usandheder bør til stadighed bekæmpes, og levn efter verdenskrigens propaganda lever videre. Konferencen bør hylde den revisionistiske forskning, der afslører uholdbare historiske myter. Denne forskning har skabt en center i Californien : Institute for Historical Review. Skandinavisk forskning bør drage nytte af denne resurse.

3 Den franske professor Paul Rassinier bør hædres. Paul Rassinier var socialist og modstandsmand og blev som sådan interneret i tyske kz.-lejre. Ud fra sin dyrt erhvervede viden harmedes han over at krigstidens propagandaløgne mod Tyskland ikke blot fortsatte, men intensiveredes efter krigens afslutning. Han startede sin egen forskning og på grundlag af den et oplysningsarbejde rettet mod usandhederne. Det fortsatte til hans alt for tidlige død. Hans indsats har inspireret især engelsksprogede forskere og skribenter til at føre hans arbejde videre. Det er på tide, at skandinaver bemærker og slutter op om dette.

Paul Rassinier bør mindes og hædres fordi han som en af de første gik i kamp mod propagakrigsførelsens fordrejninger af sandhed og ret og rakte hånden frem til slagne modstandere i den store krig.

Forslagene er med uddybende betragtninger sendt til Sveriges Statsminister og til Danmarks Stats- og Udenrigsminister.

Nærmere plysninger om de nævnte emner kan hentes på www.samisdat.dk

Sign.: Lars Thirslund

Vestlig Samisdat

Lønstrupvej 122 DK - 94 80 Løkken. Danmark.

 

I et efterfølgende brev 27.01.2000 til vor egen regering pegede jeg på følgende :

. Desværre bekræftede konferencens forløb tegnene på, at den ville få propagandistisk slagside. Man negligerede netop alle de oven nævnte folkemord til fordel for mordet på jøderne, uden at pege på hvor stærkt dette emne har været overdrevet.

Professor Bent Jensen peger i Jylland-Posten 26.01.2000 på, at Stalin i 30'erne havde myrdet dobbelt så mange bønder i Ukraine, som der blev dræbt jøder i 40'erne, og så er det jødiske tal endda stærkt overdrevet uden at dette, så vidt det kan ses, blev berørt på konferencen.

Tabstallet for Auschwitz hævdedes efter krigen at være 12 mio. Det forlod man til fordel for et officielt tal på 4 mio, som galdt i decennier og markeredes på mindetavlerne i Auschwitz. Nu regner man 1 mio. eller lavere og det erkendes at epidemier forårsaget af krigen stod for en væsentlig andel.

Dansk udenrigspolitik bør ikke dikteres af Israel og præsident Clintons regering.

Israel har ikke noget at lade andre stater høre. Dette land fører stadig krig mod arabiske lande, som vi ikke har fjendskab imod. Det har i årevis anvendt tortur mod fanger og brudt konventionerne for optræden i okkuperede områder. Det har ansvaret for en lang række uhyrligheder. Skal vi mindes forbrydelser bør man også huske Deir Yassin og mordet på Bernadotte, hvis mordere fik lov at gå fri.

Jeg vil gerne vide, hvorfor Danmark ikke tager kraftfuldt afstand fra alle disse umenneskeligheder. Man burde for længe siden have trukket sit repræsentantskab i Israel tilbage indtil overgrebene mod palæstinenserne var ophørt.

Østrig.

Østrig er et lille overbefolket bjergland. Naturligvis har det ret til at stoppe indvandring. Skønt et lavland er vi i samme situation og har samme interesse. Men ret beset er det i hele verdens interesse, at alle stater holder deres befolkningsudvikling under kontrol.

Kritikken, og den bør være tydelig, bør rettes mod stater, der lader for mange børn føde og lader dem invadere stater, som er mere ansvarsfulde. For mange år siden skrev jeg til de nordiske regeringer om dette, og miljøministrene gav mig ret i at de nordiske lande næppe burde befolkes tættere.

Nu påberåber man i kritikken mod Haider de europæiske menneskerettigheder. De europæiske statsledere burde begynde med selv at overholde dem, ikke mindst ytringsfriheden, som undertrykkes i Tyskland, Østrig og Frankrig. De andre EU-lande har ikke taget afstand fra dette.

Denne urimelighed forvrider debatten i hele Europa.

Det påstås, at man bekæmper Haider for at forsvare demokratiet og Europas fælles værdier.

Er udbredelse af Islams og Talmuds lære demokrati, er det, de præker, europæiske værdier ?

Hvor og af hvem er det besluttet, at europæiske stater ikke må beskytte deres nationale kulturelle interesser ?

Lars Thirslund

* * * * *

Rubjerg 1.8.2001

Ekstra Bladet Rådhuspladsen 37 1785 København V

Befri Baltikum !

Lew Kildentoft forarges 30. juli over letternes kamp for at blive herre i eget hus og kalder det et afstumpet menneskesyn. Lad os se på, hvad sagen drejer sig om :

I det halve århundrede, hvor de baltiske lande var besat af Sovjet gjordes russisk til officielt sprog i Letland og de andre baltiske lande. I den tid blev 100.000 letter deporteret til Sibirien, og i stedet indplanterede Sovjet "den store russiske befolkningsgruppe", som Lew Kildentoft taler om, i en bevidst stræben efter at udslette de baltiske landes nationaliteter. Russerne udgør nu 40 % af Letlands befolkning og er derfor en direkte trussel mod Letlands selvstændighed.

Så sent som efter Tjernobyl-katastrofen sendte Sovjet specielt baltere ned at rense op efter ulykken. Hvorfor ?

At EU modsætter sig, at balterne sender den russiske befolkning hjem, hvor den kommer fra, har intet med humanisme at gøre. Det er et uhyggeligt eksempel på, at en mægtig lobby nu på verdensplan og i Europa fortsætter Sovjetmagtens undertrykkelse af selvstændige nationer.

At EU stiller op for dette program er een af mange grunde til at holde sig uden for denne udspekulerede konstruktion, der mangler respekt for små folkeslags nationale rettigheder.

Letland er det eneste sted, hvor letter hører hjemme, og Danmark er det naturlige sted for danskere. Man har travlt med at redde udryddelsestruede dyrearter, hvilket er helt i orden.

Man bør se med samme omsorg på udryddelsestruede nationer.

Marianne Herlufsdatter

Lønstrupvej 122
9480 Løkken
Tlf. : 98 99 65 74

* * * * *

Rubjerg, Grundlovsdag 2001

Formanden for partiet Venstre Christiansborg 12 18 København K

Kære Anders Fogh Rasmussen

Dine udtalelser om Mellemøsten i fjernsynet forbavsede og skuffede os meget.

Mener du virkelig, at den folkelige opstand mod en brutal militærokkupation, som er ulovlig, og som bryder mod så at sige alle konventioner for optræden i et okkuperet land, skal fordømmes strengere end militærmagtens overgreb ?

Mener du virkeligt, at de palæstinensiske selvmordsangreb skal fordømmes hårdere end militærmagtens systematiske nedskydning af vist nok et halvt tusinde palæstinensere, hvorunder israelske soldater fra sikker afstand har skudt børn og unge gennem hovedet ?

Er det ikke terror, når israelsk militær smadrer huse, ødelægger avlinger, vilkårligt konfiskerer jord, afspærrer det okkuperede land på kryds og tværs, forhindrer palæstinenserne i at sælge deres varer og tjenester ?

Er du klar over, at Israel beordret af regeringen i årevis har anvendt tortur, skønt landet har underskrevet konventionerne mod dette uvæsen ?

Som følge af dette har samtlige regeringer siden da været for krigsforbrydere at regne. Det er dybt beskæmmende, at de danske regeringer ikke har protesteret og taget kraftige diplomatiske skridt mod dette. Derigennem har Danmark signaleret, at Israels brutale politik godkendes internationalt, og folket i Israel har konstateret, at den brutale politik er nyttig for Israel. Danmark har derved et medansvar for at Israels folk så valgte den med endnu værre krigsforbrydelser belastede Ariel Sharon til leder.

Du har ingen pligt til at bifalde dette valg. Det er at erklære, at Danmark støtter Israel, lige gyldigt hvad dets regeringer foretager sig. Du støtter et blodigt militærregime, og du svigter de jøder - deriblandt nogle af de betydeligste - som kæmper mod det teokratiske og det militaristiske Israel.

Har du læst Israel Shahaks bog "Judisk Historia, Judisk Religion", forlaget Phoinix. Det bør du gøre. Vi biføjer kopi af nogle sider. Resten er fortættede og chokerende oplysninger om den jødiske religion, som vi i øvrigt belyser i "Vejleder i Mediejunglen", hvor du kan hente mere information.

Vi biføjer et kort over Mellemøsten, hvor de jødiske bosættelser - alle ulovlige - er prikket ind. Det stammer fra Tidsskriftet Palæstinaorientering, som giver nyttig information. De jødiske bosættelser er alle befæstede og forbundet med strategiske vejsystemer. En total besættelse af hele dette område, som De Forenede Nationer aldrig har tildelt Israel.

Det hele er kynisk beregnet som en punkt efter punkt erobring af dette land, som kun er besat ikke ejet. Men både Ben Gurion og Ariel Sharon har erklæret, at deres mål er et Israel så stort som Davids magtindflydelse, da den var størst, dvs. omfattende "i syd hele Sinai og nordlige Ægypten frem til udkanterne af Kairo; i øst hele jordan og en forsvarlig del af Saudiarabien, hele Kuwait og Irak syd for Eufrat; i nord hele Libanon og hele Syrien samt en stor del af Tyrkiet (frem til Vansøen); i vest Kypern. Disse græser finds angivet i atlasser og andre bøger, nævnes i artikler og i propagandaens folkeligere former." Alt dette ifølge den jødiske professor.

Intet under, at de arabiske stater er imod Israels foretagender. Støtter du denne erobringskrig ?

Mogens Lykketoft var realistisk og modig, da han sagde, at de fleste (han burde egentlig sige alle) bosættelserne skulle rømmes. Det var ikke i dansk interesse at falde ham (og de retfærdige jøder) i ryggen.

Svar ærligt : Hvordan kan du kræve, at Arafat skal kunne stoppe al folkelig opstand mod det voldsregime, som udøves mod det ?

Kunne den danske regering stoppe modstanden mod den tyske besættelse ? Kalder du den modstand for terrorisme ?

Modstanden og harmen kan ikke stoppes før Israel opgiver sin undertrykkelses- og erobringspolitik - det som Herbert Pundik kalder eksklusivitet samtidigt med at han fordømmer al dansk eksklusivitet på det nationale og kulturelle område.

Skal Danmark blande sig i Mellemøstens forhold, bør det være for at fremme international retfærdighed - ikke for at tvinge palæstinenserne til at acceptere en besættelsesmagts diktatoriske overgreb.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter
Lars Thirslund

P.s. : Vi bemærkede, at Bertel Haarder i fjernsynet erklærede, at sammenbruddet af fredsforhandlingerne alene skyldtes, at palæstinenserne afviste et israelsk forslag. Det stemmer ikke med oplysninger, vi har indhentet. Vi skrev til Bertel Hårder og bad ham forklare, hvad forslaget efter hans mening gik ud på, og hvorfor han kaldte Arafat krigsforbryder, men ikke Ariel Sharon.

Vi fik i mellemtiden oplyst, at Israel bl.a. krævede, at Arafat skulle anderkende, at de fordrevne palæstinensere ikke skulle have lov at vende hjem. Uanset om kravet er rimeligt eller ej, har Arafat ikke mandat til at bestemme om dette på de ramtes vegne.

Vi bad Haarder svare på, om han mente at den internationale konvention om flygtninges ret til at vende tilbage var ophævet. Han har hverken svaret på det ene eller det andet, hvilket stærkt svækker hans troværdighed, hvilket nødigt skal smitte af på partiet.

Derfor bør partiet tone rent flag i disse spørgsmål, som handler om respekt for elementære menneskerettigheder og international ret. Forholdet til disse emner bør hverken styres af vore ensrettede medier eller af Duetoft og af høge i Israel og USA.

Vi sender kopi af dette brev til udenrigsministeren og til Det Konservative Folkeparti.

Bilag : Kort over bosættelser

Fra Judisk Historia, Judisk Religion : Forord og begyndelsen frem til s.7 / Om ortodoxi og tolkning s. 42-45 / Kapitel 5 : Love mod ikke-jøder frem til s.89 og 88-89.

To israelske artikler oversat til engelsk af Israel Shahak - til svensk af Lars Adelskogh.

Læg mærke til, at den første linje i professorens indledning har nøjagtigt samme relevans, hvis man erstatter ordet amerikanske med fx . danske. I begge tilfælde afsløres, hvorfor så bred en opinion, og dermed Anders Fogh Rasmussen bliver ført bag lyset.

Kopier blev sendt til udenrigsministeren og til formanden forDet Konservative Folkeparti.

Anders Fogh Rasmussen svarede, at han naturligvis var klar over, at der også var fejl på Israels side; men at regeringens holdning under Lykketoft var kommet helt ud af balance.

Det stærke dokumentationsmateriale, som var biføjet brevet, taget i betragtning, kan man tvivle på, at brevskriveren har ladet Fogh Rasmussen læse hele materialet igennem. Vi besluttede at vende tilbage til sagen.

* * * * * *

* * *

Læserbrev til J.-P. specielt 23.9.2001

Bekæmp også statsterrorismen.

Birgit Bjerre J.-P. 22.9.2001 har ret. Kampen mod terrorismen må ikke kun føres mod dem, der bomber skyskrabere i de rige lande, men også mod dem, der smadrer fattige folks huse, olivenlunde og vandsisterner. Denne statsterrorisme, er bedrevet i årevis i Mellemøsten. Protesterende er blevet tortureret til invaliditet eller døden. Selv små børn er plaffet ned på gaderne. Det er denne metodik, som har fostret selvmordsgengældelsen kulminerende med World Trade Center.

USA støttede især under Clinton med den kyniske Madeleine Albright som udenrigsminister denne lovløshed med våben og erklæringer.

Bush - og Nyrup - bør straks stoppe enhver støtte til bagmændene for dette. Gør de det ikke, er de selv blandt bagmændene og bør drages til ansvar.

Lars Thirslund

Nutidshistorie på godt og ondt.

(Læs også D om holocaustcentret)

Anne Malling Eriksen Institut for idéhistorie Århus Universitet Rubjerg 23.9.2001

Vedrørende din interessante kronik i G.-P. 22.9.2001.

Du og mange andre henviser til historien. Desværre giver det skæve resultater, når historien er forfalsket, og det er den jo på grund af misbrugt nationalisme og krigspropaganda.

Når du, som så mange andre, henviser til Pearl Harbor, må jeg undre om du er klar over, hvor grundigt vi til stadighed er ført bag lyset, Amerikanske forskere har vist, at angrebet ikke kom overraskende for Roosevelt. Han havde set til, at det måtte komme for at få det påskud, der kunne få ham ind i den krig, som han for længe siden havde besluttet.

Læs fx.:

Perpetual War for Perpetual Piece, a critical examination of the foreign Policy of Franklin

Delano Roosevelt and its Aftermath, edited by Harry Elmer Barnes, The Caxton Printers, Idaho

1953, Medarbejdere George Morgenstern, Charles Callan Tansill, William Henry Chamberlin,

Percy L. Greaves. Jr., William L. Neumann, Frederic R. Sanborn, Georg A. Lundberg

Barnes Against the Blackout Harry Elmer Barnes IHR 1991,Oprindelig 19 51 og 1962

Glimrende er s 99 ff. : Blasting the Hustoircal Blackout

THE FORCED WAR When pieceful Revision Failed / David L Hoggan / 1989

Burden of Empire America's road from self-rule to servitude The legacy of the Roosevelt-Truman

revolution Garet Garret med introduktion af Theodore J. O'Keefe The Noontide Press 1993 (

først maj 1953)

The Hoax of the Twentieth Century, The Case against the presumed extermination of European

Jewry, Arthur R. Butz, Først 1976, IHR, 10 . USprint 1997

Af speciel interesse for idéhistorikere er Advance to Barbarism af F. J. P. Veale London 1948.

At terrorangrebet på USA måtte komme var lige så uundgåeligt efter årelang amerikansk støtte til Israelsk terror i besatte områder. Kun måden og voldsomheden måtte overraske.

Når katastrofens synlighed nu tages i anvendelse til at trække andre staters ledere - deriblandt Danmarks - med i hovedløse og selektive foretagender, så må der advares og protesteres.

Danmark skal ikke lade sig styre af stormagtsdiktater, som det skete i Østrig-sagen og Bosnien-Kosovo krigene, der skabte ny elendighed til den, de bekæmpede.

Du slutter med kravet om at møde fanatisme med fanatisme og ildsjæle med ildsjæle. Godt, dog synes jeg du følger moden for meget, når du taler om følelserne. Det eneste man kan bekømpe rygmarvsreaktioner og hysteri med er forstanden. Og der findes ildjæle med klar forstand. Men det er dem, man især forsøger at holde nede. Derved bredes pladsen for de hysterier, som vore politikere tolker som folkevilje. hvad det naturligvis ikke er, når folket bliver bedraget.

Jeg sender nogle skrifter af Vera Kristensen, en dansk ildsjæl med isklar forstand. Læs og viderebring.

Med venlig hilsen

Lars Thirslund

* * * * *

Udenrigspolitisk nævn Folketinget , international afdeling Rubjerg 10.10,2001

Vedrørende Nato og terrorismen i og fra Mellemøsten

Hvis et Nato-land angriber et ikke Nato-land og dette, og måske dets allierede, svarer igen, skal da resten af Nato i henhold til § 5 komme angriberen til hjælp ?

Nej ! Pagten forudsætter. at intet Nato-land optræder som angriber. Sker det alligevel bør de andre Nato-lande tage kraftigt afstand fra dette.

Men i et halvt århundrede har USA snart mere, sjældent mindre, åbenlyst støttet Israels erobringsforetagender i Mellemøsten, som har medført krigsforbrydelser, terrorhandlinger og forbrydelser mod de internationale konventioner for okkupation.

Overgreb og modstand har ført til en voldsspiral som hører hjemme under FN, ikke under Nato. FN's medlemslande; men især supermagten USA, burde have reageret konsekvent mod denne. Men i stedet har USA kraftigt støttet okkupationsmagten med penge, våben og erklæringer og således optrådt i strid med Nato-pagten. Når supermagtens krigsdeltagelse har ledt til uhyggelig gengældelse mod civile amerikanere, kan Nato ikke automatisk indblandes. Det er en sag for FN., og det betyder, at kampen mod terroren må rettes ikke blot mod netværk, der sigter mod skyskrabere i rige lande, men også mod statsmagter, der terroriserer fattige mennesker ved at smadre deres huse, ødelægge deres olivenlunde og vandcisterner og som møder protester med nedskydninger af forsvarsløse civile, deriblandt børn, og med torturering af modstandsfolk til invaliditet eller døden.

At dette - trods vage protester fra FN - år efter år har kunnet finde sted på ulovligt okkuperet område undergraver al respekt for international retsbevidsthed.

Nato har derfor pligt til at ligge lavt, men medlemmer af FN har så meget mere pligt til at optræde beslutsomt mod både brutalitet og uretfærdighed.

USA's "korstog" mod krigsforbrydelser klinger hult, når magten erklærer, at amerikanere ikke må anklages for sådanne forbrydelser. Vore egne fordømmelser af terrorisme er falske, når vi samtidigt hylder og accepterer israelske krigsforbrydere.

Bemærk at den nu startede kampagne rettes ikke blot mod terrorister, men ganske særligt mod deres bagmænd, Som sådanne har amerikanske regeringsmedlemmer ikke mindst under Clinton og Madeleine Albright pådraget sig et tungt ansvar. Men også danske politikere har alt for længe optrådt selektivt undskyldende og anklagende og modvirket en saglig dialog med Islams verden.

Vi har ikke pligt til at modtage muslimsk indvandring - tvært imod har vi pligt til at forsvare vor egen kultur - men i den indgår forpligtelser til retfærdighed. Det indebærer, at vi har pligt til at påtale, når muslimer i deres egne områder undertrykkes af indtrængende militærmagt.

Bush's regering er i disse spørgsmål ikke nødvendigvis en tro efterfølger af Clinton's; men både George W. og hans fader har givet udtryk for den uforbeholdne stormagtskynisme, at de regler, der skal gælde for andre ikke har gyldighed for USA. Det er på den baggrund uforsvarligt at erklære, at Danmark vil følge USA hele vejen. Nej, Danmark skal følge, hvad der er retfærdigt, og når vore traditionelle venner går for vidt, skal vi pege også på dette.

Danmark bør i øvrigt overfor Israel rette en kraftig protest imod at landet holder kernevåben rettet mod Europa. Ingen europæiske kulturbyer skal undgælde for israelsk hævntørst. dersom dets besættelsespolitik slår fejl.

Jeg biføjer en advarsel mod et terrorvåben, der er så modbydeligt, at jeg ikke vil vove at nævne det i pressen. Men den danske regering og danske politikere bør nøje efterforske, hvordan vi bedst muligt kan sikre os mod anslag mod såvel større som mindre vandreservoirer.

17.6.2001 sendte jeg til nævnet en skitse til principper for en retfærdig løsning af konflikten i Mellemøsten.

Jeg vil gerne have, at nævnets medlemmer får kendskab til disse mine breve, og jeg vil meget gerne vide, hvordan de hver i sær og som nævn stiller sig til indholdet i dem.

Med venlig hilsen

Lars Thirslund

* * * * *

Rubjerg 22.11.01

Den nu tiltrædende statsminister Statsministeriet

Kære statsminister Anders Fogh Rasmussen

Hjerteligt tillykke med at du har erobret statsministerposten efter en valgkampagne, som lovede øget hensyn til nationale danske interesser.

Vi vil tillade os at pege på tre vigtige områder :

I.: Indvandringen især af modstandere af Vestlig åndskultur. Det er ikke nok at stoppe denne indstrømning. Udprægede modstandere af vor kultur må repatrieres til de kulturområder, som de bekender sig til. Dansk og vestlig kultur er værd at kæmpe for. Når vi har kunnet afvise den katolske kirke, som dog er kristen, må vi også have ret til at afvise Islam, som hylder helt andre - og udemokratiske - idealer, og som ikke bliver hjemløst af den grund. Der er 54 muslimske lande.

Nogle vil sige : Katolicismen er tilladt i Danmark. Ja, men det bør Islam ikke være, da den er i strid med vor grundlov, der foreskriver "at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden." Sædeligheden defineres i en Nudansk Ordbog som moralsk uangribelig væremåde. Islam modsætter sig demokratiet, modsætter sig ligestilling mellem kønnene og foreskriver inhuman slagt, og omskærelse af små børn. Det sidste er i strid med FN's "Konvention om barnets rettigheder" og forresten med konventionerne om religionsfrihed, da det er en måde at mærke børnene til en bestemt konvention. I strid med den sidste konvention er det også, at der er straf, endda dødsstraf for at forlade Islam, ja endda for hvad præster betegner som blasfemi.

Nogle vil indvende, at de vigtigste af disse anslag mod vor væremåde deles af tilhængere af den mosaiske tro, hvis lære enda rummer angreb på den kristne religion, som er langt mere anstødelige end Islams. Vi kan henvise til epistlen "Antifoni", hvor du hurtigt kan erfare, hvad vi tænker på. Vi skænker dit ministerium et eksemplar af hvor "Vejleder i Mediejunglen". Der finder du epistlen s. 187, men også meget andet, f.eks. om Talmud, s. 156 og om grundlovstridige religioner s. 59 og andre steder.

Vi har over for Nyrups ministerium peget på det ulovlige i disse religioner og på at man ikke bør støtte deres organisationer. Nyrup-regeringen foretog sig ingen ting.

Vi gentager hermed disse vigtige markeringer over for det ministerium, som du nu danner.

II. Udenrigspolitisk : Vi biføjer en artikel, vi har skrevet om "Civilisationernes sammenstød", en bog af professor Huntington. Ligesom professor Shahaks bog er den ikke oversat til dansk. Måske kan du hjælpe til at den bliver det.

Professoren opfordrer til forståelse for de andre civilisationers rettigheder uden at vi prisgiver vore egne værdier og rettigheder. Forholdet til Islam er alvorligt, fordi vi i dag har dets fortropper indenfor vore egne grænser med krav om at de skal tillades at etablere sig og udbrede sig i vort lille område.

Vi har al ret til at afvise denne kolonisering. Til gengæld bør vi vise forståelse for arabisk forsvar for dets rettigheder i Mellemøsten. Det var i høj grad dette vi pegede på og dokumenterede i vort brev grundlovsdag. Vi har også skrevet til Udenrigspolitisk Nævn i et brev, som er blevet delt ud til alle medlemmer.

At Mogens Lykketoft i Mellemøstspørgsmålet har udtalt sig klogt og modigt bør ikke afholde dig fra at gøre det samme. Du har dog officielt sagt, at der ikke er uenighed om udenrigspolitikken. Det er der formentlig nok alligevel. Mange af Nyrups formuleringer må I have haft svært ved at fordøje. Så må I kunne holde med, når Lykketoft har formuleret to klare forudsætninger for fredeliggørelse af området : at bosætningerne på ikke-israelsk område rømmes og at forhandlinger skal fortsætte uanset om ekstremister på den ene eller den anden side begår vold.

Du har udtalt dig stærkt til fordel for EU. Læg mærke til at danskerne i folkeafstemninger, også denne, har demonstreret større selvstændighed end andre lande. Det vækker beundring og misundelse i stærkere kontrollerede samfund. Vi skal slå vagt om dansk selvstændighed. Det forhindrer ikke - har aldrig gjort det - samarbejde ud over grænserne. Men det bliver en illusion, hvis beslutninger gældende vort land træffes i fjerne lukkede forsamlinger, som folket ikke har indsigt i.

Det er afgørende, at vi kan træffe egne beslutninger med eller imod hvad EU bestemmer. Her i landet tildeles intet standpunkt beslutningsret i Folketinget, om det mønstrer mindre end 2 %. I europæisk sammenhæng er vi i dag næppe 1,5 %. Hvilket hensyn tror du EU vil tage til os ? En franskmand sagde det lige ud : Hvorfor skal vi tage hensyn til danskerne ? Jo, der er den grund, at vort land, trods store mangler, er mere ægte demokratisk end de større lande. Giv ikke afkald på denne kvalitet.

III.: Terrorbekæmpelsen : Det er undergravende for opbygning af den internationale retsbevidsthed, som så stærkt efterlyses, at israelske overgreb og krigsforbrydelser bortforklares og tolereres, ligesom det fra et retssynspunkt er uforståeligt, at allierede krigsforbrydelser aldrig er blevet påtalt, ja i vore medier næppe omtalt.

Vi er jo nu klar over, at det er mediernes skæve dækning af historiske og aktuelle hændelser, der forvrider og vanskeliggør en saglig debat. Hvor groft blev vi først klar over for seks år siden. Vi har derefter gennem bibliotek og erhvervelser skaffet et overblik over, hvad medierne ikke vil slippe frem. Vi startede VESTLIG SAMISDAT og har nu samlet materialet i en bog : "Vejleder i Mediejunglen". Der er korte oplysninger om de vigtigste personer og emner med henvisning til litteratur.

Disse skrifter findes også - desværre uden illustrationerne - på vor hjemmeside www.samisdat.dk sammen med mere materiale.

Det er mediernes skævheder og vinklinger, der har bragt dansk politik ud af takt med folket, som vi så det ved euroafstemningen og ved dette valg.

Du fik mandat til at genoprette forbindelsen. Hvis det skal lykkes må mediernes meningsdiktatur brydes,

Med de venligste hilsener ønsker vi dig en for danske værdier frugtbar regeringsperiode,

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund

Bilag : Artiklen : " 'Civilisationernes' krig".

"Lys over ALT ! Vejledning i mediejunglen", hvori blandt meget andet Epistel nr. 1. "Antifoni : Vekselsang".

* * *

Her biføjede vi det forslag vi 17.6.2001 sendte til Udenrigspolitisk Nævn

Rubjerg 4.12.01

Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Udenrigsminister Per Stig Møller

Udenrigspolitisk Nævn

Dansk Folkeparti

Kristeligt Folkeparti.

Kampen mod terrorisme skal også gælde statsterrorisme..

Erobringskrig og tortur kan ikke tolereres.

Blandt de ny ministres udspil for at profilere sig var udenrigsministerens den for Danmark, og al retsfølelse mest uheldige.

Han fremstod glad og smilende og erklærede Danmarks tilslutning til et i næsten enhver henseende lovundertrykkende regime ledet af en notorisk krigsforbryder.

To andre partier synes at have stillet sig bag denne uheldige deklaration. Det må skyldes, at de er ført bag lyset af vore medier, der desværre - hvad årsagen nu kan være - så godt som altid vinkles til fordel for den militært stærkeste part i Mellemøsten. De bør læse det lille tidsskrift Palæstina-orientering, der gør nøgternt rede for endeløse israelske overgreb i strid med FN-resolutioner og internationale konventioner. Pålæstinensernes folkelige modstand er derfor retfærdig, men selv de mildeste former er blevet mødt med skånselsløs vold. Børn og unge skydes gennem hovedet og mishandles, får knust knæene og udsættes for ydmygelser, sult og tortur osv..

Denne statsterror har ført til terror fra de undertryktes side, som mødes med endnu grovere statsterror fra militærmagtens side. Bemærk - hvad medierne aldrig peger på - at "terroristerne" kæmper for deres eget område, statsterroristerne i et fremmed område, som de vil erobre.

Det er skammeligt at Danmark i dag : accepterer statsterrorisme, godkender erobringskrig og forsvarer krigsforbrydere.

I dag 4.12.01, og også i går, viser fjernsynet frygtelige bombardementer af værgeløse palæstinensiske områder med anvendelse af de mest moderne krigsmaskiner, som dirigeres af en krigsforbryder, som vor udenrigsminister tilsagde Danmarks støtte.

I dag ser ministeren ikke helt så stolt ud, men insisterer på at give Arafat skylden, fordi denne ikke kan forhindre den folkelige vrede over israelitternes overgreb. Det har Arafat naturligvis ingen mulighed for. Kun Sharon har denne mulighed, ved at fjerne årsagen til den.

I stedet har Sharon til stadighed båret ved til bålet, og det eneste der kan lægge dæmper på Israels voldsanvendelse er en kraftig international reaktion. Stig Møllers forsvar for krigsforbryderen er det uheldigst tænkelige signal, Danmark kan udsende, ikke mindst da det også støtter USA's tilbøjelighed til statsterrorisme. Vi ved, at både israelere og amerikanere var taknemmelige mod Mogens Lykketoft, der udtalte, at Israel måtte begynde betingelsesløs tilbagetrækning af bosættelser. Med sin ubetænksomme støtte til Israels mest umedgørlige krigsherre svigtede Stig Møller også fredsvenlige israelere og amerikanere.

Statsminister Fogh Rasmussen talte i Folketinget om frihed for danskerne. Han kan ikke samtidigt hylde magten til at nedkæmpe befolkning i okkuperede områder, og at et andet lille folk ubetinget skal underkaste sig en fremmed militærmagt.

Det betyder, at danske politikere må klargøre, hvad de mener med en afbalanceret Mellemøstpolitik

Det engelske The Independent har bragt følgende tegning som rammer situationen, magtforholdet og hykleriet på en prik. Der mangler kun Stig Møller med tårer i øjnene kondolere den plagede overbasse.

Tegningen viser den spinkle Arafat liggende groggy på gulvet, medens den kraftige Sharon tæver løs oven på ham, medens han råber : "Hjælp, hjælp ! Politi ... mord ...! Han bliver ved med at slide min støvle med sine intifadaer". I døren står politisoldaten og ser den anden vej, mens han fløjter for sig selv.

I The Independent har den berømte kommentator Robert Fisk forresten skrevet stærkt afba- lancerende om hændelserne efter 11.9.01. Det er nyttigere læsning end Politiken og Weekendavisen.

Jeg vil derfor gerne have svar på, hvad de fire partier mener med afbalanceret Mellemøstpolitik.

A. : Skal Israels forbrydelser mod konventioner i okkuperet, altså ikke-israelsk område, ikke fordømmes kraftigere end de folkelige protester imod dem ?

B. : Udover konfiskationer og overgreb mod natur, resurser (fx vand), infrastruktur og erhvervsliv dræber israelerne 3 - 4 palæstinensere for hver israelsk offer. I stedet for at rømme de palæstinensiske områder fortsætter Israel på denne måde. Kalder I det balance ?

C. : Godkender I statsterrorisme ?

D. : Der tales meget om, at Danmark skal overholde alle internationale konventioner. Skal Israel ikke ?

Hvilke af følgende krav til Israel er I enige i ?

Israel skal :

Et : Overholde FN's resolutioner og internationale konventioner.

To : Overholde FN's torturkonvention, som det har ratificeret.

Tre : Standse al statsterrorisme. En regering kan ikke forhindre udslag af folkelig modstand ligesom den ikke kan forhindre, at forbrydelser finder sted. men den er 100 % ansvarlig for statsterrorisme.

Fire : Uden betingelser begynde at trække israelske bosættelser på ikke-israelsk territorium tilbage. De er ulovlige

Fem : Arrestere og dømme egne krigsforbrydere eller udlevere dem til international domstol.

Seks : Som udsending i Danmark vælge en person, som respekterer internationale retsregler og ikke kan anklages for krigsforbrydelser. I modsat fald må Danmark arrestere ham, da diplomater ifølge Inge Genefke ikke er immune i henhold til Wienerkonventionen.

Med venlig hilsen

Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken
Tlf. : 98 99 65 74

Til orientering for medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn biføjede vi kopier af nogle sider fra Palæstina-orientering.

10 december 2001 svarede dansk Folkeparti som følger:

Kære Lars Thirslund

Tak for den fremsendte skrivelse med spørgsmål om en afbalanceret Mellemøstpolitik.

Jeg vedlægger en pressemeddelelse af 28. november 2001, der udtrykker Dansk Folkeparis holdning til Israel

Det fremgår haraf, at vi ikke har samme syn på Israels rolle i den igangværende konflikt

Med venlig hilsen Anders Skjødt Politisk medarbejder

PRESSEMEDDELELSEN, onsdag den 28. november 2001 lyder :

"Den nye udenrigsminister må besøge Israel, mener Skaarup :

Per Stig Møller må genoprette det gode forhold til Israel, som Lykketoft ødelagde.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Peter Skaarup har i en henvendelse til udenrigsminister Per Stig Møller (K) bedt denne om at bekræfte, at han vil genoprette Danmarks traditionelt gode forhold til Israel, som Mogens Lykketoft ødelagde.

- Danmark har traditionelt været en af Israels nærmeste venner, men i løbet af Mogens Lykketofts meget korte embedsperiode som udenrigsminister lykkedes det ham at sætte venskabet over styr, siger Peter Skaarup.

- Hvis Danmark fremover skal kunne spille nogen som helst rolle i forsøget på at nå en tilfredsstillende løsning i Mellemøsten, kræver det, at israelerne igen stoler på Danmark. Og med det kendskab, jeg har til de ledende ministre i regeringen, ved jeg, at regeringen har et meget positivt syn på Israel, siger Peter Skaarup. Jeg har derfor forhåbning om, at de vil være interesseret i, at det blakkede ry, Danmark har fået i Israel i Lykketoft-perioden, bliver fjernet. Alene to gange i det forløbne år har den israelske regering følt sig foranlediget til at protestere over for den manglende balance i den danske Mellemøst-politik.

- Jeg har derfor yderligere opfordret Per Stig Møller om at sørge for, at en af hans første rejser som udenrigsminister går til Israel, ligesom jeg har opfordret ham til at orientere Folketinget om, hvilke initiativer, han vil tage for at genoprette venskabet mellem Danmark og Israel"

Bemærk : Her accepteres åbenlyst både statsterrorisme, erobringskrig, krigsforbrydelser og krigsforbrydere. Og en balanceret og tilfredsstillende løsning er ifølge det 'danske' folkeparti at palæstinenserne afstår fra at protestere mod konfiskationer og konventionsovergreb og mord og bosættelser og de private israelske militærveje. Og Danmark skal tage mod irettesættelser af hvilken som helst krigsforbryder, som Israel sætter i spidsen for sit krigskabinet.

I dag d. 12.12 01 har israelske kamphelikoptere som sædvanlig fra sikker afstand dræbt 4 palæstinensere og såret flere.

Jann Sjursen, Kristeligt Folkeparti skrev i hånden 14/12 -01 fra folketinget:

Kære Lars Thirslund

Tak for dit brev angående Mellemøsten.

Når jeg har bedt om en mere afbalanceret Mellemøstpolitik skyldes det ikke, at jeg er ukritisk over for Israel. Jeg har f.eks. kritiseret israelernes besættelsespolitik, som helt klart lægger sten i vejen for fred.

Nej, mit ønske om en afbalanceret politik er afstedkommet af den tidligere regerings ukritiske holdning til Arafat og det palæstinensiske selvstyre.

Med venlig hilsen Jann Sjursen.

Jeg sendte ham denne hilsen :

Det palæstinensiske selvstyre har naturligvis store mangler: men så længe området med jernhånd er delt op i usammenhængendec enklaver underkastet besættelsesmagtens overgreb er der langt større grund til at kritisere denne. Independent's tegning karakteriserer Arafats situation bedre end masser af ord, og er det ikke nok, så kig på Israels daglige bombardementer. Husk på, at palæstinenserne myrdes i deres eget land. De israelske ofre er overvejende folk. der trænger sig ind, hvor de ikke har ret til at være.

Marianne skrev 4.12.01 følgende som blev bragt d. 7. i Ekstra Bladet :

"Det er en besynderlig dobbeltmoral, der lægges for dagen, når det gælder Israel og Palæstina.

Palæstinenserne bliver konsekvent kaldt terrorister når de modsætter sig diskrimination og besættelse af deres fædreland. Og israelitterne betegnes altid som den uskyldigt forfulgte part.

Hvordan ville danskerne føle det, hvis FN forærede halvdelen af Danmark væk til fremmede ? Når derefter den anden halvdel blev besat, hvad ville danskerne da gøre ?

Under anden verdenskrig var det efter officiel historiefremstilling først, da der dannedes sabotagegrupper, som sprængte toge og bygninger i luften, at Danmark gjorde sig fortjent til at være på den "pæne" allierede side. Man likviderede også folk, der samarbejdede med besættelsesmagten. Det bliver ikke kaldt terrorisme men frihedkamp, skønt Danmark aldrig tilnærmelsesvis var offer for sådanne overgreb, som palæstinenserne nu bliver og hele tiden er blevet udsat for.

Min fader blev dømt til 10 års fængsel for modstand mod tyskerne. Han sad inde i 2½ år, men tyskerne sprængte ikke vort hus i luften, og vi blev aldrig generet.

Dagligt hører vi nu, at vi skal overholde internationale konventioner. Det gælder åbenbart ikke Israel.

Hvis det overholdt konventionerne, skulle det øjeblikkeligt trække sig ud af Vestbredden og Gaza og tømme "bosættelserne", som er ulovlige. Det ville tillade palæstinensiske flygtninge at vende hjem og tilbagegive dem deres konfiskerede ejendom. Det ville sende sine notoriske krigsforbrydere til den internationale domstol.

Først når det sker, kan man tale om, at Israel viser vilje til fred.

Marianne Herlufsdatter

* * * * * *

Rubjerg 14.12,01

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K

Kære justitsminister Lene Espersen

Hermed nogle jule- og nytåtsnødder, som jeg hååber du og dit ministriium vil knække.

Angående terror og krigs- og menneskeretsforbrydelser.

1. : Hvad forstår ministeriet ved begrebet terror ?

2 : Kan følgende bruges : Det er magtmisbrug (f.x. som pkt. 9 og 10) og anvendelse af vold eller trusler om vold til at gennemdrive politisk eller økonomisk tvang ?

3. : Carmi Gillon har indrømmet at han har ladet udføre tortur. Inge Genefke oplyser, at Wienerkonventionen kun beskytter diplomater mod værtslandets love, men ikke mod internationale love. Gillon bør derfor arresteres eller udvises. Og derefter bør han og andre torturister, hvis de dukker op arresteres og bringes for domstol.

4: : Det var Rabin, der slettede bestemmelsen om at Shin Beth kun måtte anvende moderat fysisk pres. Det var hans regering der gav frit frem for ubegrænset tortur. Han er den egentlig skyldige sammen med hans kabinet, hvor Peres var udenrigsnminister. Peres og hans medministre er altså rigtige krigsforbrydere. Beviset er regeringsbeslutningen, som blev refereret i europæiske blade. Jeg så oplysningen i Göteborgs-Posten.

5. : Muslimer og judaister anvender omskærelse af små drenge - nogle muslimer endda af små piger. Det er i strid med FN's konvention om barnets rettigheder. Det bør altså være forbudt. Det er også i strid med religionsfriheden, da det er en mærkning til en bestemt religion eller religionsgruppe af et hjælpeløst barn. Hvad agter du at gøre ved dette ?

6. : Nævnte skik er ligesom andre skikke og religiøse skrifter i strid med, hvad der med en lidt gammeldags betegnelse kaldes sædeligheden : ifølge Nudansk Ordbog moralsk anstændighed. Dermed er de i strid med § 67 i vor grundlov. Eksempel på en ufin og i grunden racistisk skik er, at jødiske mænd dagligt takker Gud, at de ikke er født som gojim (ikke-jøder) eller som kvinder.

Eksempel på - i nævnte forstand - "usædelige" - skrifter- er den litteratur, der betegner Maria som hore og Jesus og de kristne med alskens afskyeligheder. Beviserne er lette at finde i Talmud og andre helligerklærede skrifter. Henvisninger kan findes i vor "Vejleder i Mediejunglen", fx. under Talmud og Epistel 1. De kristus- og Vestfjendtlige bøger skal naturligvis ikke forbydes - tværtimod bør vi alle kende til deres indhold; men de religioner og de principper, de repræsenterer, bør ikke nyde anerkendelse i vort land, og støtte til deres organisationer fx. skattelettelser bør ikke være tilladt.

Plagsomme rituelle slagtemetoder bør ikke være tilladt. Religiøse begrundelser kan ikke undskylde overgreb mod mennesker (selv små uskyldige) og dyr (som dog er uskyldige). Det er på tide, der gribes ind mod dette.

7. : Mener ministeriet ikke at statsterrorisme bør bekæmpes mindst lige så energisk som folkelig og forbryderisk ?

8. : Skal statsterrorisme i henhold til gældende regler ikke bekæmpes af : A. : Nato ? B. ; EU ? C. : Danmark ?

9. : Er fængsling og anden straf, der anvendes for at undertrykke menneskerettighederne, ikke statsterrorisme ? Hvad vil du gøre mod denne form for terror ?

10. : Er overgreb mod konventionerne for optræden i okkuperede områder ikke statsterrorisme ?

11. : Skal terrorisme vendt mod statsterrorisme fordømmes strengere end statens ?

12. : Indgår disse vigtige spørgsmål i den terrorpakke, som nu skal behandles, eller vil du se til at de kommer til at gøre det ?

Med de venligste hilsner og ønsker om en god Jul og et retfærdigere Nytår

Lars Thirslund

* * * * *