Upps forside | Tilbage | Conny Hedegaard - Antisemitisme | Martin Breum - Antisemitisme | Torben Lund Antisemit |Krarup
 

Anne Grethe Holmsgaard skrev bogen
„Zionismens Israel“

 
  og blev selvfølgelig anklaget for Antisemitisme Jødehad morderiske Nazister, Gaskamre Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, massegrave, henrettelser  

Også på denne side: David Jens Adlers antisemitisme-beskyldninger mod Krarup og Dahlerup

Zionismens Israel - Interessant:

Umiddelbart ser det ud til, at Anne Grethe Holmsgaards vante politiske synspunkter harmonerer ret godt med de idealer, der udgik fra både marxismen og frankfurterskolen.

Men Anne Grethe er ikke jøde og tager ikke de særlige hensyn, som frankfurterskolens fædre mere eller mindre stiltiende havde forudsat: særlige regler for Israel og jøder.

Anne Grethe Holmsgaard er en Frankfurter på afveje, et skib, der er gået løs fra fortøjningerne, og nu risikerer at slå sine egne åndelige fædre ihjel.

"Frankfurterskolen er kuppet af den frygtelige goyim, der altid er parat til at gasse et par jøder til."

Mon det er sådanne paranoide forestillinger, der går gennem jødernes hoveder, eller er et direkte angreb på enhver rigtig eller indbildt trussel blevet en del af deres psykogenetiske make up, med direkte forbindelse til de ekstra store adrenalin-producerende kirtler?

Er det samme bedrag, som frankfurterskolens fædre forførte dens ikke-jødiske omverden med, der gør, at jøderne bestandig må skifte alliancer og strategi?

Frankfurterskolens -, og ligeledes de bolshevikiske idealer, frigjort fra deres jødiske bagmænds kontrol, giver naturligvis bagslag, når de anvendes efter den formelle opskrift, hvor alt, som normalt står med småt, er udeladt.

Derfor ser vi nu et stigende antal jøder skifte over til højrefløjen.

Men læg mærke til, at de for det meste ikke helmer, før disse bevægelser er kommet helt under jødisk kontrol.
I hvert fald kontrol nok til at være sikker på, at man opfatter sig som pot og pande med Israel og jøderne i almindelighed.

Se, hvordan jøde-kritiske artikler forsvinder fra de nationaltsindede publikationer, og personer bliver ekskluderet, fordi de bliver for stor en belastning, når de siger deres meninger for højt.

Man er blevet enig med sig selv og ...? om at samle sig om den muhamedanske fare og krigen mod terror.
Vi har ikke kræfter nok til at lægge os ud med jøderne. Terroren kan slå til hvorsomhelst og nårsomhelst og mod enhver.

Venstrefløjens "humanisme", der først kom jøderne til gode, bliver nu en trussel, og en del jøder søger andre græsgange, mens de, der forbliver i venstrefløjshumanisternes lejr, selvfølgelig gør deres for at dæmpe socialisternes harme over Israel. Således kan man udføre nyttigt arbejde i hver sin lejr.

Argumentet, som man sædvanligvis møder, når man påtaler jødisk magt, er: Jøderne er fordelte og har mange forskellige meninger.

Dette er fuldstændigt rigtigt. Der er dog én ting, som man kan anvende som objektiv målestok for personens jødiskhed og tendens til at støtte jødiske foretagender.

Og det er, at der er en overvældende stor procentdel af jøderne, der har et særligt forhold til Israel, jødiske organisationer, og alt andet jødisk. Det er derfor befriende at opleve, at en Pernille Frahm, der selv er jøde, ikke lægger fingrene imellem, når det gælder Israel. Om det så er en god idé at støtte PFLP kan selvfølgelig diskuteres. Men det gør det dog også lidt lettere for os jødekritikere her på Upps at huske på, at det altså ikke er alle jøder, der er med i den etnisk / religiøse klub.

Men en ret stor procentdel bidrager nu meget aktivt med f.eks. penge eller arbejdskraft, bortset fra alle de, der allerede er ansat på fuld tid i pressen, elektroniske medier, i politik, og på universiteter.

Der er en slående forskel, sammenlignet med resten af befolkningen.

Jøderne er i virkeligheden et etnisk betinget parti. Men et parti, hvis tilstedeværelse på scenen helst ikke må nævnes for højt. For omfanget af den jødiske indflydelse kunne forskrække nogen, hvis den ses for tydeligt.

Jødernes organisationer har direkte adgang til beslutningstagere eller embedsmandsvældet omkring dem. Det er der ikke mange andre grupper på kun ca. 6000 personer, der formår.

Anne Grethe Holmsgaard nævner en del jødiske foreninger. Men det er kun toppen af isbjerget. Disse 6000 danske jøder har et uoverskueligt stort antal foreninger, blade, fonde, ungdomsafdelinger, formålsparagraffer og velgørenheds-arrangementer.

Man kan vist roligt regne med, at en del af dem er "Tax Deductable Charity Organiza.....tions" .....


Jews Against Zionism
Fra Jødisk Nationalhjem til Nationalstaten Israel

Oversigt over jødiske foreninger i Danmark på siden Jødisk journalistik

Den Norske journalist Odd Karsten Tveit ved TV senderen NRK har skrevet en bog; "Alt for Israel", der dokumenterer Norges tætte forbindelser til Israel..

Bogen blev rost af Tore Tvedt på den norske national-socialistiske hjemmeside side Vigrid.

Dette var grund nok for pro-zionister til at dæmonisere manden på linie med den hetz, Ole Sippel står model til i Danmark. Læs i Drammens Tidende: Nynazist-leder omfavner NRK-kjendis.

Vigrid er, så vidt vi kan bedømme, en rendyrket fundamentalistisk nationalsocialistisk hjemmeside.

Fra Jøden Alfred Lilienthals hjemmeside:
Greater Israel - What Does It Really Mean?

Fra "Zionismens Israel“
(Kit Broholm og Anne Grete Holmsgård / Historisk Revy 1984.)

Anne Grethe Holmsgaard - SF - Feminist -  antisemit, jødehader eller bare anti zionist?
Anne Grethe Holmsgaard

„Den zionistiske bevægelse arbejder fortsat aktivt på internationalt plan i alle jødiske samfund for at organisere jøder på et zionistisk grundlag.

Der er derfor god grund til fortsat at betragte zionismen som en verdensomspændende politisk bevægelse, med Israel som den ledende og statslige gren af bevægelsen.

Det var først efter 2. Verdenskrig, at den zionistiske bevægelse fik den politiske dominans i de jødiske samfund udenfor Israel, hvorved de var i stand til at omdanne de mosaiske troessamfund til et verdensomspændende net af politiske støttepunkter for Israels sag.

Den zionistiske verdensbevægelse fastholder de jødiske samfund som jødiske og prozionistiske gennem en organisering af jøderne i et utal af særskilte jødiske organisationer og foreninger: de har deres egne skoler og klubber, syklubber, brigdeklubber, der er kvinde-, ungdoms-, og studenterorganisationer, organisationer for forskellige erhverv, f.eks. håndværkerforeninger, og sidst men ikke mindst, et utal af organisationer og kampagner, som mere eller mindre direkte er til støtte for Israel.

Fra Danmark kender vi Danske Kibbutzvenner, Dansk Israelsk Selskab, Den danske Israelindsamling, m.fl.

Gennem dette net af kulturelle og sociale institutioner er det muligt at bevare en særskilt jødisk identitet, hvis fokus er den politiske opbakning bag Israel. Det kan man bl.a. aflæse af det danske mosaiske troessamfunds blad, Jødisk Orientering?“(side 165).

„Den jødiske afhængighed af Israel må forståes sådan, at kun Israel kan garantere, at jøderne ikke assimilieres og integreres. Kun Israel kan sikre, at jøderne forbliver en isoleret gruppe. Troessamfundene bliver benyttet til at indskærpe den enkelte jøde, at han betaler sit Magbit bidrag, at han i sit arbejde udviser en prozionistisk holdning, at han deltager i andre prozionistiske propaganda-aktiviteter, - og at han overvejer at immigrere til Israel.

Den zionistiske bevægelses pres på, og politiske udnyttelse af verdens jøder rækker altså så vidt, at jøderne søges forpligtet til rent fysisk at forsvare Israel. Den zionistiske politik overfor jøderne i diasporaen har mange farlige perspektiver. Kampen mod assimiliation og opretholdelse af en vis grad af jødisk isolation kan danne grobunden for, at jøderne i en krisesituation kan blive udskilt som en særlig gruppe som syndebukke.

Dertil kommer, at jødernes binding til Israel i realiteten er en binding til bestemte klassekræfter. Israels konsekvente proimperialistiske alliancer, både til USA, men også til andre proimperialistiske regimer, som det Sydafrikanske, regimet i El Salvador, Somoza i Nicaragua, Sadat i Ægypten m.fl. binder ikke bare jøderne i Israel, men også jøderne i Diasporaen til imperialismen i enhver international konflikt.

Under påskud af at ville frelse verdens jøder indddrages de af den zionistiske bevægelse i opgøret mellem imperialismen og de socialistiske kræfter automatisk på de imperialistiske og reaktionære kræfters side“ (side 174).

Anne Grethe Holmsgaard (tidligere VS nu SF) er, for jøder eller deres venner, blevet model for "venstrefløjsantisemitten" som et eksempel på "antisemitisme på venstrefløjen".

En Nikolaj Gammeltoft har skrevet en artikel, hvori han beskriver fænomenet.

Her rodes Anne Grethe Holmsgaard sammen med alskens uhyrligheder fra Blekingegadebanden til terrorister som Gabriele Krocher-Tiedemann og Wilfried Bose.

Heller ikke nazisterne, Hitler, Buchenwald eller Entebbe mangler.
Israel har altid nogle fine forkæmpere, men det er ikke altid, kommentarerne passer lige til sagen.

Flere af de andre på diskussionsforummet undrer sig over, hvad Nikolaj Gammeltoft egentlig vil sige med artiklen. Men det er klart for de indviede.

De, der kritiserer Jødedommen eller Israel skal have et skud for boven. Hvis man ikke kan finde noget sagligt at hænge dem op på, nævner man dem bare i en sammenhæng med Hitler eller lignende.

Det er BTs Jens også en mester i. Således melder han diskret når talen kommer på antisemitisme: "Ulla Dahlerup og Søren Krarup har også "en rem af huden".

Tja, det er vel ikke nok til et sagsanlæg, men meningen er da ikke til at komme uden om: Tal mere varsomt næste gang, inden vi får dig "knaldet for antisemitisme".

Antisemitisme-dommen, kan afsiges af næsten hvem som helst, hvorsomhelst, og nårsomhelst. Jødedommens vogtere: hvad enten de er jøder eller andre, der føler sig kaldet til at forsvare dette folk, der ser ud til at være udstyret med særlige rettigheder.

Det korte af det lange i Gammeltofts historie er, at han ikke angriber nogen af de argumenter, Holmsgaard kommer med, men i stedet diagnosticerer hende. Truslen om assimilation er åbenbart den værste skæbne, jøderne vil kunne få.

Læs artiklenNationalister skal være pro Israel, ellers er de per definition nazister

Mens en Anne Grethe Holmsgaard, en Torben Lund og andre, der bekender sig til det multikulturelle samfund, kan fremsætte deres kritik af Israel og jøderne nogenlunde uforstyrret, og regne med en vis opbakning rundt omkring, er situationen straks helt anderledes, hvis en indvandringsmodstander vover på at berøre emnet.

Så flyver nazibeskyldningerne lige pludselig gennem rummet, helt uden sordin, og så står stormtropperne og medierne, uden undtagelse, parate til at "feje gaden ren" for sådan noget snavs.....

Men kimen til indvandringsproblemet, og afviklingen af nationalstaten ligger i "jødernes" bestræbelser, og ikke mindst ved deres skamløse udnyttelse af Anden Verdenskrigs tragedier, der bruges til at hvidvaske Israels misgerninger overfor palæstinenserne.

Mens indvandringsmodstanderne samler sig om nykonservatismens liberalistiske, jødiske faner, fortsætter de store jødiske organisationer og deres venstreorienterede folkefæller samlet med at undergrave den ytringsfrihed, der er en betingelse for, at vi overhovedet kan kæmpe mod den muslimske invasion.

Uanset om de tilsyneladende står i hver deres deres forskellige politiske lejr.

Kun ved at være pro-zionistisk kan indvandringsmodstanderne og Islam-kritikere afværge de nazisme-beskyldninger, de ellers ville løbe ind i.

Mærkeligt nok kan de ved at støtte den zionistiske nazisme frigøre sig fra denne mistanke.

Det hjælper, hvis man slynger om sig med sludder som "vores jødisk/kristne kultur" og lignende fraser og angriber venstrefløjen, ikke for deres egentlige fejl: nemlig, at de lader deres eget folk i stikken for at tjene de fremmedes interesser, -nej, for at være antisemitter, jødehadere osv.

Kun ved at korrumpere sig selv gennem kritikløst at godkende de israelske forbrydelser kan indvandringsmodstanden blive stueren..

Feje køtere, siger jeg bare. Er det med den mentalitet vi skal opbygge nye holdninger, og retfærdiggøre den selvfølge, at danskerne har ret til deres eget land?

Som et folk uden rygrad, der ser til og medvirker, når andre uskyldige slagtes af de jødiske overmennesker?

Skal indvandringsmodstand og had mod enhveraAraber eller muslim, hvor som helst i verden, kobles sammen? Se ny artikel: Danske Patrioters blinde plet


Concise Zionist-English Dictionary With Uncle Ariel

 

Upps forside | Tilbage | Conny Hedegaard - Antisemitisme | Martin Breum - Antisemitisme
Du er her: Anne Grethe Holmsgaard - Zionismens Israel
Freud og Psykoanalysen - Et jødisk kampmiddel
Det er opspind at medierne er jødisk domineret
Søren Krarup - Antisemitisme 14-01-04
Torben Lund Antisemit
Historikeren David Irvings besøg i DanmarkKristen Zionisme
Kirsten Ketscher om EUMC
Jødisk Journalistik
Konspirationsteorier
Oraklet Herbert Pundikundik
Upps forside